Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Møte i Riksrevisjonens kollegium 13. juni

Møte i Riksrevisjonens kollegium 13. juni

I sitt møte 13. juni, besluttet kollegiet å oversende tre dokumenter til Stortinget, å sende departementsrapporter fra den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015 til berørte departementer til uttalelse og å sende en forvaltningsrevisjon til statsråd for uttalelse. Kollegiet behandlet også Stortingets vedtak om å be Riksrevisjonen gjennomgå hele salgsprosessen vedrørende salg av to F-5 jagerfly.

Publisert 22.06.2016 09:55

Oversendelse til Stortinget

Kollegiet besluttet å oversende Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne - Dokument 3:13 2015-2016, Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser - Dokument 3:14 (2015-2016) og Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet - Dokument 3:15 2015-2016 - til Stortinget.

Du kan lese mere om undersøkelsene gjennom lenker til høyre.

Oversendelse til departementer

Kollegiet besluttet å oversende departementsrapportene i Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015 til departementene til uttalelse. Saker som rapporteres kan være vesentlige feil i statsregnskapet eller vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap, vesentlige brudd på Stortingets vedtak og forutsetninger og mangelfull oppfølging av tidligere rapporterte forhold.

Vesentlige forhold som er avdekket i revisjonen av underliggende virksomheter, vil bli rapportert til Stortinget dersom departementet må ta et særlig ansvar for å løse saken i styringsdialogen, eller dersom saken kan ha budsjettkonsekvenser.

Øvrige forhold som er avdekket i revisjonen rapporteres kun til virksomhetene og omtales ikke rapporten om den årlige revisjon og kontroll.

Les mer om regnskapsrevisjon gjennom lenke til høyre.

Videre ble det besluttet å sende forvaltningsrevisjonen Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar til Samferdselsdepartementet til uttalelse. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere myndighetenes arbeid med å styrke sikkerheten i vegtunneler. Dette gjelder både oppgradering i tråd med EUs nye sikkerhetskrav og hvordan sikkerheten og beredskapen er ivaretatt. Les mer om forvaltningsrevisjon gjennom lenke til høyre.

Stortingets vedtak om å be Riksrevisjonen gjennomgå hele salgsprosessen vedrørende salg av to F-5 jagerfly

Stortinget behandlet 26. mai 2016 innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om salg av brukt og utrangert forsvarsmateriell. Stortinget sluttet seg til komiteens tilrådning om at Stortinget ber Riksrevisjonen gjennomgå hele salgsprosessen vedrørende salg av de to F-5 jagerflyene som er omtalt i sluttrapport fra Forsvarsdepartementets internrevisjon.

Kollegiet besluttet at Riksrevisjonen vil følge opp Stortingets tilrådning, og det blir umiddelbart iverksatt en forvaltningsrevisjon av salget av de to jagerflyene.

En forvaltningsrevisjon av salget av de to jagerflyene vil se på både Forsvaret og Forsvarsdepartementets rolle i salget - herunder styring, ledelsesforankring, oppfølging og kvalitet på internkontrollen. Det vil også være aktuelt å se på regelverket generelt og i den forbindelse Utenriksdepartementets rolle som regelverksforvalter.

Forvaltningsrevisjonen vil sluttbehandles av kollegiet senest april 2017 slik at sittende Storting vil kunne behandle saken.

Siden det nå iverksettes en forvaltningsrevisjon av salgene av F-5 som også tar opp i seg å se på regelverket generelt og Utenriksdepartementets rolle som regelverksforvalter, vil det ikke være hensiktsmessig samtidig å gjennomføre den planlagte forvaltningsrevisjonen av eksportkontroll av forsvarsmateriell og flerbruksvarer. Kollegiet besluttet derfor at den planlagte forvaltningsrevisjonen av eksportkontroll av forsvarsmateriell og flerbruksvarer ikke blir gjennomført.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843