Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Kontroll er ikke detaljstyring

Kontroll er ikke detaljstyring

​Tom Colbjørnsen skriver i Dagens Næringsliv 8. juni at Stortinget bedriver «styringsaktivisme som svekker statens effektivitet og legitimitet».

Publisert 10.06.2015 09:40

​Av riksrevisor Per-Kristian Foss

Som tidligere stortingsrepresentant vil jeg minne om at opprettelsen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på 1990-tallet skjedde ut fra en tverrpolitisk uttrykt vilje om å styrke den parlamentariske kontrollen med regjering og forvaltning.

Colbjørnsen trekker frem Stortingets behandling av Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap som et eksempel på at Stortinget «blander seg mer direkte og detaljert inn i regjeringens og statsforvaltningen administrative ansvarsområder».

Riksrevisjonens rapporter blir ofte lagt til grunn for kontrollhøringer i Stortinget. Colbjørnsen mener prosessen blir for detaljert og preget av direkte innblanding i forvaltningens arbeid. Som Riksrevisor og dermed ansvarlig for Riksrevisjonens undersøkelser må jeg minne om at enhver forvaltningsrapport kontrollerer på grunnlag av Stortingets egne vedtak og forutsetninger. Dette er vi pålagt gjennom riksrevisjonsloven av 2004. Og det er vel ikke overraskende at Stortinget interesserer seg for iverksettelsen av sine vedtak?

Gjennom vår revisjon og kontroll leverer vi et faktagrunnlag til Stortinget. Det er helt og holdent opp til stortingsbehandlingen å trekke de politiske konklusjoner overfor den ansvarlige statsråd.

Mener virkelig Colbjørnsen at det er unødvendig detaljorientert når Riksrevisjonen, på vegne av Stortinget, kontrollerer hvordan Justis- og beredskapsdepartementet utøver sitt samordningsansvar på beredskapsområdet og sin styringsdialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap? At fylkesmennene, selve fundamentet for den regionale og lokale sikkerheten i Norge, ikke er verdt Stortingets oppmerksomhet?

Mange med meg vil nok være uenige med Colbjørnsen i dette.

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Kontrollen av forvaltningen er helt grunnleggende i det norske parlamentariske systemet.

Hvert år offentliggjør Riksrevisjonen mellom ti og tolv forvaltningsrevisjoner. Dette er ikke undersøkelser igangsatt av et unødvendig detaljorientert og kontrollivrig storting. Det er kontroller av grunnleggende samfunnsfunksjoner, som effektiviteten i norske sykehus, barnefattigdom, folkehelsearbeid og politiets innsats mot organisert kriminalitet.

I kjølvannet av offentliggjøringen av vår rapport om Justis- og beredskapsdepartementet har noen tatt til orde for at rapporten er foreldet, og at mange av endringene vi etterlyser allerede er gjort. Colbjørnsen er inne på noe det samme når han sier at «detaljert dveling av fortidens feil og mangler opptar en større del av dagsorden».

Til det vil jeg si at det ikke er uvanlig at viten om at Riksrevisjonen gjør undersøkelser på et område fører til en viss aktivitet i de organer som undersøkes. Når det gjelder vår kontroll av beredskapsfeltet, så avsluttet vi våre undersøkelser i november 2014, et halvt år før rapporten ble gjort offentlig. Selve undersøkelsen hadde pågått i vel ett år.

Alle departementer som blir gjenstand for vår kontroll blir holdt løpende orientert gjennom hele prosessen, og de blir også gjort kjent med våre konklusjoner før rapportene offentliggjøres.

Hvis endringer allerede er gjort når våre rapporter offentliggjøres, kan det tyde på at vissheten om at man er i Riksrevisjonens søkelys i seg selv fører til at viktige forbedringer blir gjort.

Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 10. juni 2015.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843