Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Møte i Riksrevisjonens kollegium 7. mars

Møte i Riksrevisjonens kollegium 7. mars

Kollegiet besluttet å overlevere to forvaltningsrevisjoner om henholdsvis konsulentbruk i staten og kodepraksis i spesialisthelsetjenesten til Stortinget. Videre ble det besluttet å oversende tre forvaltningsrevisjoner til departementer for uttalelse og kollegiet besluttet revisjonskriterier for en særlig undersøkelse.

Publisert 16.03.2017 08:45

Overlevering til Stortinget 23. mars

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i spesialisthelsetjenesten  - Dokument 3:5 (2016-2017)

Medisinsk koding betyr å omsette tekstlige beskrivelser av diagnoser og prosedyrer i pasientjournalen til koder. Ved å bruke koder i stedet for vanlige diagnoser kan aktører i helsesektoren bruke informasjonen til statistikk, helseovervåkning og forskning. Et viktig formål med medisinsk koding er derfor å få oversikt over sykdommer i befolkningen, og hvordan forekomsten av sykdommer varierer med tid og sted. Videre danner kodene grunnlag for administrasjon, finansiering, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester i hele beslutningskjeden, fra Helse- og omsorgsdepartementet og ned til de ulike avdelingene ved sykehusene.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse hvordan helseforetakene sikrer at de medisinske kodene kan brukes til styring og finansiering.

Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten - Dokument 3:6 (2016-2017)

Staten bruker årlig store ressurser på konsulenttjenester. Bruken av konsulenter i statsforvaltningen kan ses i lys av at statlige virksomheter har frihet til å velge virkemidler for å nå sine mål. Det finnes ingen systematisk oversikt over hvilke forhold som påvirker effektiviteten ved bruk av konsulenttjenester i staten.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere statens bruk av konsulenter, og å peke på årsaker til at staten eventuelt ikke bruker konsulenter på en målrettet og hensiktsmessig måte.

Begge dokumenter overleveres til Stortinget 23. mars.

Oversendelse til departementer

Undersøkelse av salget av F-5 jagerfly

Forsvaret solgte i 2015 2 av opprinnelig 15 F-5 jagerfly for i overkant av 200 000 kroner til det private, amerikanske selskapet Northern General Leasing LCC (NGL). Flyene ble første gang lagt ut for salg i 2002, med en minstepris på 100 millioner kroner for alle 15 flyene. Det har underveis i salgsprosessen vært mange interessenter, og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har flere ganger inngått salgskontrakter som ikke har blitt realisert.

Ved sin behandling av Innst. 213 S Tillegg 1 (2015–2016), sluttet et flertall på Stortinget seg til kontroll- og konstitusjonskomiteens forslag om å be Riksrevisjonen gjennomgå hele salgsprosessen vedrørende salget av de to F-5 jagerflyene som er omtalt i sluttrapport fra Forsvarsdepartementets internrevisjon, datert 11. april 2016.
Målet med undersøkelsen har vært å gjennomgå salget av F-5-flyene og å vurdere om prosessen har vært i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, relevant regelverk og god forvaltningsskikk. Årsaker til eventuelle svakheter er også belyst. Undersøkelsen spenner over perioden 1999–2015.

Oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

I 2015 la Riksrevisjonen fram Dokument 3:7 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, jf. Innst. 396 S (2014–2015). Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen understreket at beredskapsarbeidet er av største viktighet for innbyggernes sikkerhet og trygghet. Grunnet de alvorlige funnene som ble gjort, oppfordret dette flertallet Riksrevisjonen til å gjennomføre en tilsvarende forvaltningsrevisjon på beredskapsområdet i løpet av de neste to årene, slik at en ny rapport kan legges fram for Stortinget i løpet av første halvår 2017. Stortinget behandlet innstillingen 18. juni 2015.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse Justis- og beredskapsdepartementets og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og vurdere i hvilken grad tiltakene som er satt i verk, har ført til tilsiktede forbedringer i lys av Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen omfatter perioden 2015–2016, og datainnsamlingen ble avsluttet i desember 2016.

Undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak

Flere økonomisk og økologisk viktige arter har sin naturlige utbredelse i hav- og kystområdene i Nordsjøen og Skagerrak. Mange fiskebestander var i svært dårlig forfatning på 1970- og 1980-tallet, men strengere reguleringer og kontroll har bidratt til gjenoppbygging. Bestandene av hvitfisk har imidlertid ikke økt vesentlig, og noen arter er sårbare eller truet.

Omfanget av fisket har stor betydning for bærekraftig utvikling av fiskebestandene. Myndighetene har omfattende muligheter til å regulere fisket gjennom å fastsette kvoter eller andre begrensninger for fisket. Norge deler mange av fiskebestandene i Nordsjøen og Skagerrak med EU. Samarbeidet med EU er derfor helt nødvendig for å sikre bærekraftig forvaltning.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om reguleringene, kontrollen og samarbeidet med EU bidrar til å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning i Nordsjøen og Skagerrak. Undersøkelsen omfatter hovedsakelig perioden 2013–2016.

Revisjonskriterier

Stortinget har bedt Riksrevisjonen om å sette i gang en særlig undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26. Målet med undersøkelsen er å gi fullstendig og relevant orientering til Stortinget basert på deres forespørsel, slik at kontroll- og konstitusjonskomiteen kan ta stilling til bakgrunnen for overskridelsene og prosessen. Kollegiet tok stilling til revisjonskriteriene for den særlige undersøkelsen som antas å være klar i mai.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843