Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Møte i Riksrevisjonens kollegium 1. november

Møte i Riksrevisjonens kollegium 1. november

Kollegiet besluttet å oversende selskapskontrollen for 2015  til Stortinget, å oversende en forvaltningsrevisjon til statsråd for uttalelse, behandlet revisjonskriteriene for to forvaltningsrevisjoner og avsluttet en forvaltningsrevisjon etter foranalysen. I tillegg avsluttet kollegiet en etterlevelsesrevisjon som var planlagt for regnskapsåret 2016.

Publisert 10.11.2016 08:20

Selskapskontroll

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 - Dokument 3:2 (2016-2017) -  inneholder resultater av den årlige kontrollen, fem utvidede kontroller og oppfølging av seks tidligere rapporterte saker.

Utvidete kontroller

 • Helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser
 • Sykehuspartner HFs styring på IKT-området
 • Eieroppfølging av samfunnsansvar i selskaper med statlig eierandel
 • Statnetts utbygging av sentralnettet
 • Lønnsomhet og synergieffekter i Posten Norge AS

Oppfølging

 • De regionale helseforetakenes registrering av ventetider
 • Helseforetakenes beredskap innen ikt, vann og strøm
 • Styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler i fire helseforetak
 • Drift, økonomistyring og eieroppfølging av Norsk Tipping AS
 • Styringen av selskaper der universiteter og høyskoler forvalter eierinteressene
 • Kapitalstruktur i selskaper med statlige eierinteresser

 Kollegiet besluttet å oversende Dokument 3:2 (2016-2017) til Stortinget.

Forvaltningsrevisjon

Oversendelse til statsråd

Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg

Forvaltningen av eiendommer, bygg og anlegg i forsvarssektoren har siden 2002 vært organisert etter en forvaltningsmodell med Forsvarsdepartementet som eier, Forsvarsbygg som forvalter og Forsvaret som bruker og kunde.
Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg er god og effektiv, og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Kollegiet besluttet å sende utkast til dokument til statsråden til uttalelse.

Revisjonskriterier

Kollegiet behandlet revisjonskriterier for tre forvaltningsrevisjoner:

Gods fra vei til sjø og bane

Det overordnede målet for transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker de behovene samfunnet har for transport og som fremmer regional utvikling. Det har helt siden 90-tallet vært et uttalt overordnet transportpolitisk mål at godstransport over lange avstander i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø og bane. Målet anses å bidra til oppnåelse av hovedmålene for transportpolitikken om å bedre framkommelighet, begrense klimagassutslipp og å øke trafikksikkerheten på veier.

Målet med undersøkelsen er å undersøke utviklingen for godstransport på vei, sjø og bane der det er konkurranse mellom transportformene, og vurdere årsaker til en eventuell lavere vekst på sjø og bane enn på vei.

Digitalisering i statlige virksomheter

Det framgår av Prop. 1 S (2015–2016) Kommunal- og moderniseringsdepartementet at digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser skal sørge for at ansatte i staten kan arbeide enklere og mer effektivt, og at innbyggere og næringsliv får gode og enkle tjenester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og at det kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Målet med undersøkelsen er å belyse hvordan statlig forvaltning ut fra Stortingets mål og forutsetninger utnytter digitale løsninger for å effektivisere arbeidsprosesser og saksbehandling og på den måten bidra til å gi bedre offentlige tjenester. Det er også et mål å peke på årsaker til at digitaliseringen i statsforvaltningen eventuelt har hatt lavere framdrift de siste årene.

Avslutning av forvaltningsrevisjon etter foranalyse

Myndighetenes arbeid med å opprettholde mattryggheten

Siden de største risikoene som er identifisert gjennom foranalysen kun i liten grad berører Landbruks- og matdepartementets ansvarsområde, besluttet kollegiet å avslutte forvaltningsrevisjonen etter foranalysen. Landbruks- og matdepartementets blir tilbudt et møte der Riksrevisjonen orienterer om resultatene av foranalysen.

Risikofaktorer av høy vesentlighet som er identifisert i foranalysen, knytter seg først og fremst til kvaliteten på drikkevannet (Helse- og omsorgsdepartementet), risiko knyttet til antibiotikaresistens i et folkehelseperspektiv (Helse- og omsorgsdepartementet) og mattrygghet i sjømat- og havbruksnæringen (Nærings- og fiskeridepartementet). Disse risikomomentene vil bli fulgt opp i egne forvaltningsrevisjoner. 

Videre har foranalysen identifisert risiko knyttet til Landbruks- og matdepartementets ansvar for import, Mattilsynets kontrollsystem og Mattilsynets veiledning av næringen. Disse risikofaktorene vil det være aktuelt å vurdere som etterlevelsesrevisjoner i forbindelse med regnskapsrevisjonen.

Regnskapsrevisjon

Avslutning av etterlevelsesrevisjon i forbindelse med Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016

Kontroll av om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk, gjennomføres som etterlevelsesrevisjon av budsjettvedtak og gjeldende regelverk.

I forbindelse med felles overordnet risikoanalyse for 2016/2017, besluttet kollegiet at det skulle gjennomføres en etterlevelsesrevisjon en etterlevelsesrevisjon knyttet til IKT-sikkerheten i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Utgangspunktet for revisjonen var at olje- og energisektoren, ved Oljedirektoratet (OD) og NVE, underlagt Olje- og energidepartementet, skulle revideres. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) pekte i sin rapport Risiko 2015 på at sikkerheten i mange offentlige IKT-systemer ikke er god nok sammenlignet med risikobildet og at det er for enkelt å skaffe seg tilgang til kritiske datasystemer enten fysisk eller via nettet. Målgruppene for de siste 12 måneders angrep har ifølge NSM vært blant andre Olje- og energidepartementet.
Ikt-systemene til NVE og OD inneholder mye sensitiv informasjon knyttet til mange av oppgavene de utfører. OD har blant annet mye data fra sokkelen og analyser og beslutningsgrunnlag i forbindelse med felt og tildelinger. NVE har tilsvarende sensitiv informasjon vedrørende energiforsyning.

Ved oppstart av etterlevelsesrevisjonen og gjennomgang av NVEs implementering av nytt IKT-sikkerhetssystem, ble det konstatert at dette arbeidet var igangsatt og gjennomført i samarbeid med NSM. Implementeringen er foretatt i juni 2016 og arbeidet følges nå videre opp i NVE. Riksrevisjonens kollegium vurderer derfor at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre en etterlevelsesrevisjonen i 2016 av IKT-sikkerheten i NVE. Etterlevelsesrevisjonen på IKT-sikkerheten for OD vil imidlertid bli gjennomført som planlagt og vedtatt.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843