Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Rapportering til Stortinget av resultatene fra regnskapsrevisjonen

Rapportering til Stortinget av resultatene fra regnskapsrevisjonen

Riksrevisjonen har utarbeidet et nytt format for rapporteringen av resultatene fra regnskapsrevisjonen til Stortinget (Dokument 1) og vedtatt nye retningslinjer for hvilke type saker som skal rapporteres.
Publisert 04.04.2013 09:41

Hensikten med endringene er å få bedre frem hva som er de alvorligste funnene, og få et klarere skille mellom hva som er departementets ansvar å følge opp og hva som er virksomhetsledelsens ansvar.

Riksrevisorkollegiets beretning

Riksrevisorkollegiets beretning og vedtak blir del I i Dokument 1. I beretningen gis det en omtale av de mest alvorlige funnene og eventuelt gjennomgående feil og mangler. Det gis anbefalinger på overordnet nivå i beretningen dersom dette er aktuelt. Resultatet av tverrgående undersøkelser omtales i beretningen uavhengig av om funnene er vesentlige.

Departementsrapportene

Rapportene om resultatet av revisjonen på departementsområdene (departementsrapportene) blir del II i Dokument 1.

Departementsrapportene blir vesentlig endret. Merknader som inntas, vil være knyttet til ansvar på departementsnivå. Slike merknader kan være knyttet til vesentlige feil i statsregnskapet, vesentlige avvik budsjett/regnskap, lover og regler som ikke fungerer som forutsatt, manglende eller mangelfullt regelverk, eller manglende eller ikke tilstrekkelig oppfølging av tidligere rapporterte forhold. Problemstillinger som Stortinget er særlig opptatt av eller som er tema i den offentlige debatten kan påvirke vesentlighetsvurderingen. Det vil i det nye formatet også legges større vekt på å gi tydeligere anbefalinger om nødvendige forbedringer.

Statsrådens svar på Riksrevisjonens merknader og anbefalinger tas ikke lenger inn i sin helhet i dokumentet, men følger som vedlegg. Hovedbudskapet i svaret skal imidlertid gjengis i departementsrapporten.

Underliggende virksomheter

Revisjonsfunn som knytter seg til underliggende virksomheters ansvar, rapporteres som hovedregel ikke lenger til Stortinget. Unntaket er når funnene krever overordnede avklaringer og spesiell oppfølging i departementets styringsdialog med virksomheten, har visse budsjettmessige konsekvenser eller det er forhold ved en virksomhet som antas å ha spesiell interesse for Stortinget.

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012 - Dokument 1 (2013-2014) - vil bli overlevert til Stortinget i november.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843