Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Møte i Riksrevisjonens kollegium 31. oktober

Møte i Riksrevisjonens kollegium 31. oktober

Kollegiet besluttet å oversende selskapskontrollen for 2016 og to forvaltningsrevisjoner til berørte statsråder for uttalelse.

Publisert 08.11.2017 09:15

Selskapskontroll

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 – Dokument 3:2 (2017–2018) – inneholder resultater av den årlige kontrollen og fem forvaltningsrevisjoner.

Vedrørende saken om bierverv i Dokument 3:2 (2017–2018), informerte revisjonsråd Jens Gunvaldsen om at hans kone har bierverv som psykolog ved siden av fast stilling ved Universitetet i Oslo. Kollegiet vurderte at det ikke foreligger noe partsforhold eller særegent forhold som har betydning for revisjonsrådens behandling av saken.

Forvaltningsrevisjoner i Dokument 3:2 (2017–2018)

  • Mål og indikatorer for måloppnåelse og effektiv drift i heleide selskaper der staten har en samfunnsmessig begrunnelse eller et sektorpolitisk mål med eierskapet
  • Helseforetakenes praksis for utskrivning av somatiske pasienter til kommunehelsetjenesten
  • Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
  • Helseforetakenes håndtering av bierverv
  • Tilskudd til forskningsselskaper under Kunnskapsdepartementet

Kollegiet besluttet å sende sakene til berørte statsråder for uttalelse.

Resultater av den årlige kontrollen

  • Tilgangskontroll med helseopplysninger i helseforetakene, oppfølging av sak i Dokument 3:2 (2014–2015)
  • Eierstyring i AS Vinmonopolet

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningen av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål

Riksrevisor Beate Heieren Hundhammer er leder for politisk sekretariat i kreftforeningen. Kollegiet diskuterte om hun var inhabil i behandling av saken, men konkluderte at det ikke forelå noe partsforhold eller særegent forhold som tilsier dette.
Bakgrunnen for undersøkelsen har vært at enkelte helseregistre ikke har god nok datakvalitet, og at det er risiko for at informasjon fra registrene ikke brukes slik at formålene med dem oppnås. Mange aktører er involvert i arbeidet med helseregistre, og det er risiko for at arbeidet aktørene utfører ikke er styrt og koordinert godt nok.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad data fra de nasjonale helseregistrene brukes til å nå helsepolitiske mål.

Kollegiet besluttet å sende utkast til dokument til statsråden til uttalelse.

Myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten

Nesten alle planlagte utredninger og behandlinger som gjennomføres i spesialist-helsetjenesten starter med en henvisning fra primærhelsetjenesten, i all hovedsak fra fastlegene. Det betyr at fastlegenes henvisningspraksis påvirker sykehusenes aktivitet i betydelig grad. I 2015 hadde nesten 2,6 millioner personer kontakt med spesialisthelsetjenesten én eller flere ganger.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om myndighetene legger til rette for en god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten, slik at ressursene på området utnyttes godt.

Kollegiet besluttet å sende utkast til dokument til statsråden til uttalelse.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843