Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Pågående saker

Pågående saker

​Riksrevisjonen vil overlevere sin rapport om den årlige revisjonen og kontroll for budsjettåret 2017 og oppfølgingen av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget til Stortinget 18. oktober. Rapporten og oppfølgingen vil offentliggjøres samme dag. Sakene i selskapskontrollen er sendt til departementene for uttalelse.

Publisert 10.10.2018 11:45

​Både den årlige revisjonen og kontrollen, oppfølgingen og selskapskontrollen ble behandlet av Riksrevisjonens kollegium i møte 25. september.

Overlevering og offentliggjøring 18. oktober

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjonen og kontroll for budsjettåret 2017 – Dokument 1 (2018–2019)

Tidligere har kun et fåtall saker blitt omtalt innledningsvis i rapporten, mens man dette året har gitt alle saker en kort omtale.  Årets rapport inneholder en erklæring om statsregnskapet. Det er også tatt inn mer informasjon og analyser knyttet til statsregnskapet.

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget – Dokument 3:1 (2018-2019)

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken vanligvis fulgt opp igjen året etter. Oppfølgingen 2018 omhandler følgende ni saker: 

 • Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren – Dokument 3:6 (2013–2014)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll – Dokument 3:7 (2013–2014)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner – Dokument 3:9 (2013–2014) 
 • Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne – Dokument 3:10 (2013–2014) 
 • Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom – Dokument 3:11 (2013–2014) 
 • Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi – Dokument 3:12 (2013–2014)
 • Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis – Dokument 3:13 (2013–2014)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen – Dokument 3:4 (2014–2015)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning – Dokument 3:5 (2014–2015)

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2017 – Dokument 3:2 (2018-2019)

Riksrevisjonen vurderer gjennom selskapskontrollen om statlige interesser i selskaper m.m. blir forvaltet i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Kontrollen skal belyse forhold av stor samfunnsmessig eller prinsipiell betydning på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger. Kontrollen blir utført ut fra disse perspektivene:

 • etterlevelse av lover, regler og vedtak
 • ivaretakelse av samfunnsmessige oppgaver og sektorpolitiske mål
 • effektiv og økonomisk forsvarlig drift
 • korrekt informasjon til Stortinget og Riksrevisjonen

Følgende saksforhold vil være del av selskapskontrollen for 2017:

 • Lønnsomhet og kostnadseffektivitet i Avinor AS
 • Godtgjørelse til styret og daglig leder/administrerende direktør i heleide statlige selskaper
 • Internkontroll ved håndtering av innsideinformasjon
 • Styrenes arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten
 • Effektiv bruk av legeressurser
 • Helse Sør-Øst RHF sin gjennomføring av ikt-prosjektet RIS/PACS

Sakene i kontrollen med forvaltningen av statlige selskaper for 2017 er nå sendt til departementene for kommentar. Forventet overlevering til Stortinget og offentliggjøring er 6. november.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843