Dokument 3:3 (2016-2017) / Offentliggjort Undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg

Eiendommer, bygg og anlegg er viktige for Forsvarets håndtering av formål og oppgaver, men tilstanden har blitt stadig dårligere.

Funn

Tilstanden til eiendomsmassen forverres og vedlikeholdsetterslepet øker

 • Eiendomsmassens tilstand har blitt dårligere fra 2009 til 2015.
 • Det registrerte vedlikeholdsbehovet utgjorde 4,48 mrd. kroner i 2015. Vedlikeholdsetterslepet økte med 38 prosent fra 2013 til 2015.
 • Strids- og forsvarsanlegg har dårligst tilstand og størst samlet vedlikeholdsbehov.
 • Tilstanden for boliger er bedret, men vedlikeholdsbehovet er fortsatt stort.
 • En del verneverdige eiendommer har i 2012–2015 hatt en sterkt negativ utvikling i tilstand.

Husleien dekker ikke godt nok kostnadene til verdibevaring av eiendomsmassen

 • Husleien omfatter kostnader til forvaltning, vedlikehold, drift og utvikling, og beregnede kostnader til fornyelse. Disse midlene har ikke blitt brukt direkte til fornyelse.
 • Vedlikeholdsbudsjettene dekker ikke kostnadene til utskifting av bygningsdeler. Det ble i 2014–2016 bevilget midler fra departementet til dette, men bare om lag halvparten av kartlagt behov.
 • Forsvarsdepartementet opplyser at det vil ta initiativ til evaluering av husleieordningen innen utgangen av 2019. Riksrevisjonen mener at det bør skje tidligere.

Forsvarsbygg har svak styring og kontroll med gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet

 • Mange av tilstandsanalysene gir ikke godt nok grunnlag for å planlegge vedlikehold.
 • En del vedlikeholdstiltak gjennomføres ikke i henhold til planen.
 • Det er stor variasjon i Forsvarsbyggs oppfølging og dokumentasjon av vedlikeholdsprosjektene.

Det mangler styringssignaler fra departementet om prioritering av vedlikehold 

 • Forsvarsdepartementet har gitt få signaler om prioritering av vedlikehold,
  også hvilke typer bygg det kan aksepteres dårligere tilstandsgrad for. 
 • Krav til gjennomsnittlig tilstandsgrad for hele bygningsmassen gir ingen signaler om hva som skal prioriteres.

Anbefaling

Riksrevisjonen anbefaler at Forsvarsdepartementet

 • tar initiativ til tiltak som kan bedre tilstanden i eiendomsmassen og stoppe økningen i vedlikeholdsetterslepet
 • vurderer hvordan nødvendig fornyelse i eiendomsmassen kan sikres, når dette ikke dekkes av husleien med de endringer som går fram av Prop. 1 S (2016–2017) 
 • følger opp at Forsvarsbygg etablerer betryggende styring og kontroll med gjennomføringen av vedlikeholdsprosjekter
 • basert på dialog med Forsvaret tar initiativ til tiltak for å forbedre styringsdialogen med Forsvarsbygg

Bakgrunn og mål

Eiendommer, bygg og anlegg er viktige for Forsvarets håndtering av formål og oppgaver.

De utgjør også store økonomiske og historiske verdier. Stortinget har stilt krav om at de skal forvaltes effektivt og slik at verdiene bevares.

Forsvarsbygg forvaltet i 2015 en eiendomsmasse på nær 4,1 mill. kvadratmeter, fordelt på 12 407 bygg. Verdien er anslått til 39 mrd. kroner. Det er rapportert om en negativ utvikling i tilstand og økende vedlikeholdsbehov.

Undersøkelsen tar for seg om forvaltningen er god og effektiv og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Den omfatter perioden 2009–2015, med hovedvekt på 2013–2015.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 18. april 2017.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar, sikkerhet og beredskap

Spørsmål?