Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

Sjøfartsdirektoratets saksbehandling av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk er vanskelig å etterprøve, fordi vurderinger i saksbehandlingen ikke er dokumentert.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å integrere innvandrere gjennom kvalifisering og arbeid

Virkemidlene på integreringsfeltet fungerer ikke godt nok til å tette det høye sysselsettingsgapet mellom majoritetsbefolkningen og innvandrere. Tiltakene fungerer for dårlig hver for seg og myndighet...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av anskaffelser og oppfølging av arbeidsmarkedstiltak i arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) følger ikke godt nok opp at tilskudd til arbeidsmarkedstiltak kommer brukerne til gode.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet

Hvert år søker mange tusen mennesker om å få godkjent kompetanse fra utlandet. Lite og dårlig informasjon om hva som godkjennes og hvordan man skal gå fram, øker risikoen for at Norge går glipp av ver...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet

Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, bruker ikke reaksjonsmidler når det er behov for det, og ga selskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sik...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av uførereformen

Stortingets mål med uførereformen om økt yrkesdeltakelse blant uføretrygdede er ikke nådd. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp Stortingets mål om at flere uføretry...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av anskaffelser av hjelpemidler i arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har gjennomført flere direkteanskaffelser og forlengelser av rammeavtaler ut over avtalt tid uten konkurranse.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV

​75 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne som ikke var registrert i et arbeidsforhold før de startet på arbeidsmarkedstiltak, var uten registrert jobb ett år etter at de avsluttet tiltaket. To ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Offentlige virksomheter forhindrer ikke sosial dumping godt nok ved egne anskaffelser.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Myndighetenes bekjempelse arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende. Arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning er ikke god nok, og samarbeids- og reaksjonsmulighetene må utnyttes...

Klikk for å lese mer.