Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer

Statkraft har undervurdert risikoen og overvurdert lønnsomheten for gasskraft og internasjonal vannkraft. For mange av de store internasjonale vannkraftprosjektene har hatt høyere sluttkostnader enn p...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Utenriksdepartementets etterlevelse av anskaffelsesregelverket

Utenriksdepartementet har gjennomført flere ulovlige direkteanskaffelser, og mange saker mangler dokumentasjonen.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av sikring mot dataangrep i Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets styringssystem for informasjonssikkerhet og etablerte sikkerhetstiltak har flere svakheter.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning

Støtte til utdanning har økt til rundt ti prosent av norsk bistand. Utenriksdepartementet og Norad har ikke nok relevant og pålitelig informasjon om resultatene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av norsk-russisk miljøsamarbeid

Miljøsamarbeidet mellom Norge og Russland bygger gjensidig tillit og gir felles kunnskap. At norske myndigheter fortsatt arbeider overfor russiske myndigheter for å redusere utslippene fra nikkelverke...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av utenrikstjenestens arbeid med Schengen-visum

Riksrevisjonen har ikke merknader til området.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing

Riksrevisjonens undersøkelse viser at framdrift og resultater er forsinket, at aktuelle tiltak har usikker gjennomførbarhet og effekt, og at risikoen for misligheter ikke er godt nok håndtert.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly

​Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde mangelfull intern kontroll i prosessen med salget av F-5 jagerfly, som pågikk fra 1999 til 2015. Det har vært svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhe...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland

Norsk bistand til godt styresett og antikorrupsjon preges av mangelfull planlegging og oppfølging og dårlig måloppnåelse. Klare mål og god rapportering er avgjørende for å kunne følge opp at målene nå...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd

Økende aktivitet i Arktis gjør samarbeidet i Arktisk råd enda viktigere. Rådet kan bli mer effektivt med bedre styring, organisering og rapportering.

Klikk for å lese mer.