Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av sikring mot dataangrep i Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets styringssystem for informasjonssikkerhet og etablerte sikkerhetstiltak har flere svakheter.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av sikring mot dataangrep i Oljedirektoratet

Oljedirektoratet har ikke kommet langt nok i å sikre sine IKT-systemer, og de har svakheter uvedkommende kan utnytte.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av bruken av digitale løsninger ved etablering av restaurant

De digitale løsningene for personer som vil etablere restaurant er for dårlige, og lite gjenbruk av informasjon gir tungvinte prosesser. Dette er en del av en fellesnordisk parallellrevisjon om digita...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Helse Sør-Østs gjennomføring av radiologiprogrammet RIS/PACS

Arbeidet med felles radiologiløsning i Helse Sør-Øst pågikk i sju år, men løsningen kunne likevel ikke brukes. I februar 2018 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF å avlyse innføringen av det regionale ra...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av digitalisering i statlige virksomheter

Arbeidet med å fornye og forenkle offentlig virksomhet med digitalisering er for desentralisert og usystematisk.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av digitalisering av kulturarven

Trass i målet frå Stortinget om best mogleg tilgang til kulturarv, er størsteparten av samlingane i norske kulturinstitusjonar framleis ikkje digitaliserte. Konsekvensen er at kulturarv kan gå tapt.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Sykehuspartner HFs styring på IKT-området

Det er for lite åpenhet om og kontroll med hvorvidt monopolisten Sykehuspartner HF leverer kostnadseffektive IKT-tjenester.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester

Kommunene tilbyr i for liten grad digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. Det trengs sterkere virkemidler og bedre samarbeid mellom staten og kommunene for å tilby digital selvbetjening, og d...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes ivaretakelse av informasjonssikkerhet i medisinsk-teknisk utstyr

I likhet med tradisjonelle IKT-systemer kan også medisinsk-teknisk utstyr inneholde personsensitive opplysninger. Helseopplysninger som ligger i medisinsk-teknisk utstyr er ikke godt nok beskyttet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter

Riksrevisjonen har undersøkt om statlige virksomheter jobber med gevinstrealisering i ikt-prosjekter.

Klikk for å lese mer.