Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av psykiske helsetjenester

Mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, viser vår undersøkelse. Hvilken helsehjelp de får avhenger også av hvor de bor. Lang ventetid og ulik tilgang til helsehjelp er alvorlig for p...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Undersøkelsen viser at pasienters tilgang til kliniske behandlingsstudier ikke er god nok, at studiene ikke er tilstrekkelig integrert i pasientbehandlingen, at mange styrer i helseforetakene har lite...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid i klage- og ankesaksbehandlingen i Nav og Trygderetten

Saksbehandlingstidene i klage- og ankesakskjeden i Nav og Trygderetten er for lange. Lang saksbehandlingstid er en stor påkjenning for brukeren og de nærstående som er avhengig av brukerens inntekter.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2019

For 2019 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 120 selskaper. I tillegg til den årlige kontrollen har vi gjennomført seks undersøkelser som blant annet viser a...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer

Våre simulerte dataangrep ga høy grad av kontroll over IKT-infrastrukturen i tre av fire helseregioner. Vi fikk også tilgang til store mengder sensitive helseopplysninger i alle regionene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i ordningen med fritt behandlingsvalg

Informasjonen om forventede ventetider på nettstedet helsenorge.no/velg-behandlingssted gir ikke et godt bilde av den faktiske ventetiden.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål

Regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Det har manglet koordinering, planlegging og kartlegging av status, viser vår undersøkelse.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid på pasientskadeområdet

Saksbehandlingstiden på pasientskadeområdet er fortsatt for lang.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper – 2018

For 2018 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 118 selskaper. Vi har merknader til tre saker som gjelder bemanningsutfordringer i helseforetak, variasjon i for...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene

Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre er viktige for å gi pasienter trygge og gode helsetjenester. Helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell og mange job...

Klikk for å lese mer.