Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av rovviltforvaltningen

Svak styring preger rovviltforvaltningen. Rovviltnemndene og miljømyndighetene er uenige i hvordan sonene prioritert for rovvilt og beitedyr skal utformes og plasseres. Det bidrar til at forvaltningen...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene

Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i petroleumsvirksomheten i nordområdene. Mangel på samarbeid kan i verste fall få svært negative konsekvenser for miljøet i e...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av norsk-russisk miljøsamarbeid

Miljøsamarbeidet mellom Norge og Russland bygger gjensidig tillit og gir felles kunnskap. At norske myndigheter fortsatt arbeider overfor russiske myndigheter for å redusere utslippene fra nikkelverke...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

Bruken av innsigelser for å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser i plansaker er strammet inn, og det legges mer vekt på lokal handlefrihet i kommunal arealplanlegging. Dette kan føre til ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av miljømyndighetenes etterlevelse av naturmangfoldloven

Miljømyndighetene har i liten grad vurdert om virkemidlene «prioritert art» og «utvalgt naturtype» er egnet for vern av kritisk og sterkt truede arter og naturtyper.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Miljødirektoratets oppfølging av bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet

Det er få evalueringer og mangler ved dokumentasjonen av Miljødirektoratets arbeid.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing

Riksrevisjonens undersøkelse viser at framdrift og resultater er forsinket, at aktuelle tiltak har usikker gjennomførbarhet og effekt, og at risikoen for misligheter ikke er godt nok håndtert.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser

Satsingen på bioenergi er spredt på flere departementer og virksomheter og preges av lite samordning av både mål, strategier og tiltak.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2017

Riksrevisjonen avslutter ikke den tidligere rapporterte forvaltningsrevisjonen om statens arbeid med CO2-håndtering. Olje- og energidepartementet arbeider fortsatt med å finne en finansieringsmodell f...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak

Kystbrislingen er nær truet, tilstanden for kysttorsk er dårlig og det er ikke nok kunnskap om konsekvensene av den store økningen i fisket av leppefisk.

Klikk for å lese mer.