Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak

Kystbrislingen er nær truet, tilstanden for kysttorsk er dårlig og det er ikke nok kunnskap om konsekvensene av den store økningen i fisket av leppefisk.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2016

Riksrevisjonen avslutter ikke sin undersøkelse av havbruksforvaltningen eller skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift i årets oppfølging.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk

Økologisk landbruk er langt frå målet om 15 prosent i 2020, og produksjonen går ned. ​Forbruket har auka noko, men produksjonen går ned. Verkemidla stimulerer ikkje nok til å auke produksjon og sal. ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Landbruks- og matdepartementets eierskapsutøvelse

Landsbruks- og matdepartementet som eier har ikke stilt klare forventninger til selskapenes resultater.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark

Store deler av Finnmarksvidda er overbeitet som følge av et for høyt reintall. Landbruks- og matdepartementet har som ansvarlig departementet ikke bidratt til reduksjon av antall rein til et økologisk...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av havbruksforvaltningen

Havbruksnæringen har fått betydelige miljøutfordringer gjennom blant annet høye rømmingstall, lakselus og omfattende tap som følge av sykdom. De og andre utfordringer er av et omfang som gjør det nødv...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Mattilsynet

Mattilsynets distrikts- og regionkontorer behandler tilsyns-, godkjennings- og klagesaker ulikt.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet

Forvaltningen av de felles norsk-russiske fiskebestandene i Barentshavet og Norskehavet er styrket siden 2005. Det uregistrerte overfisket av torsk og hyse er redusert betraktelig. Det gjenstår imidle...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket

Det er vesentlige utfordringer knyttet til å nå Stortingets mål om å opprettholde et aktivt og variert jordbruk over hele landet. Flere av jordbrukets miljømål er ikke nådd.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk

Sjøfartsdirektoratet har i liten grad utviklet prosedyrer og rutiner for å sikre god kvalitet i dokumentkontrollen av fartøy og sjøfolk. Direktoratet mangler også styringsinformasjon i tilknytning til...

Klikk for å lese mer.

Side 2 av 2