Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

Bruken av innsigelser for å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser i plansaker er strammet inn, og det legges mer vekt på lokal handlefrihet i kommunal arealplanlegging. Dette kan føre til ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2017

Riksrevisjonen tar særlig opp sju forhold med behov for mer aktiv oppfølging, blant annet Helse Sør-Østs investeringer i ny radiologiløsning og digital fornying og godtgjørelser til styrer og daglig l...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av lønnsomhet og kostnadseffektivitet i Avinor AS

Avinor har hatt en sterk kostnadsvekst i perioden 2010–2017, og så mye som halvparten av de 20 største investeringsprosjektene har overskredet opprinnelige kostnadsrammer.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter

Nasjonal transportplan 2018–2029 satte et mål om å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden. Denne undersøkelsen gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samf...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2018

Riksrevisjonen avslutter ikke sin undersøkelse av barnefattigdom eller undersøkelsen av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen fra 2014 i oppfølgingen i 2018.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Statens vegvesens styringssystem

Statens vegvesen har ikke benyttet det etablerte styringssystemet for drifts-, vedlikeholds- og investeringsvirksomheten for å sikre at tidligere avdekkede mangler og svakheter blir fulgt opp.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av etats- og virksomhetsstyring av Kystverket

Samferdselsdepartementet har ikke fulgt opp at Kystverket har et godt system for å måle og følge opp resultater. Kystverket har, med unntak av lostjenesten, lite informasjon som kan belyse om virksomh...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

Veitransporten har økt i volum og styrket sin konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virk...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet

Økt bruk av jernbanetransport er viktig for å nå målet om et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem, men jernbaneinvesteringene har ikke vært styrt godt nok for løpende forbedring av togtilbude...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av lønnsomhet og synergieffekter i Posten Norge AS

Postens logistikkvirksomhet har svak resultatutvikling. Med fallende postvolum har selskapet kuttet kostnader i postvirksomheten og bygget opp en betydelig virksomhet innen logistikk. Strategien har f...

Klikk for å lese mer.