Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Undersøkelse av ubrukte budsjettmidler ved universiteter og høgskoler

Kunnskapsdepartementet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp universitets- og høgskolesektorens avsetninger av ubrukte budsjettmidler, eller rapportert om avsetningene på en samlet og entydig måte t...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet

Hvert år søker mange tusen mennesker om å få godkjent kompetanse fra utlandet. Lite og dårlig informasjon om hva som godkjennes og hvordan man skal gå fram, øker risikoen for at Norge går glipp av ver...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning

Støtte til utdanning har økt til rundt ti prosent av norsk bistand. Utenriksdepartementet og Norad har ikke nok relevant og pålitelig informasjon om resultatene.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Utdanningsdirektoratets forvaltning av tilskudd til friskoler

Utdanningsdirektoratet har ikke fulgt opp et vesentlig antall skoler der det er vurdert høy risiko for at statstilskudd og skolepenger disponeres i strid med skoleloven, verken med tilsyn eller på ann...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av informasjonssikkerhet i forskningssystemer

Det er mangler ved dokumentasjonen av sentrale elementer i styringssystemet for informasjonssikkerhet hos tre kontrollerte universiteter/høgskoler.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016

Ansatte i helseforetakene rapporterer i liten grad om bierverv. Det er stor grad av underrapportering i alle helseforetakene. Ulik forståelse og praktisering av regelverket er problemer som har vedvar...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av tilskudd til forskningsselskaper under Kunnskapsdepartementet

De fleste selskapene under Kunnskapsdepartementet som driver med forsknings- eller forskningsrelatert virksomhet og mottar statlige tilskudd, bruker tilskuddene i strid med forutsetningene i økonomibe...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar

Sjølv om Stortinget har understreka at det er eit mål å sikre flest mogleg elevar læreplass, var det over 9000 søkjarar som ikkje fekk læreplass i 2015. Samtidig finst det ledige plassar. Opplæringsti...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid

Rundt 30 prosent av norske elever som starter i videregående opplæring, fullfører ikke innen fem år. Utfordringene er særlig store på yrkesfag. Oppfølgingen de får er svært varierende.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Ti år med reformtiltak som skulle redusere frafall og gi raskere gjennomføring av høyere utdanning, har ikke gitt ønsket resultat: Situasjonen er omtrent som før reformen, og Norge er blant OECD-lande...

Klikk for å lese mer.