Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Kommende rapporter
To ansatte i en av Riksrevisjonens korridorer. Foto: Ilja Hendel

Riksrevisjonens kommende rapporter

Kommende offentliggjøringer: 

25. oktober 2018: Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre i Forsvaret

Deler av undersøkelsen vil bli offentliggjort samme dag, men mesteparten vil være gradert.
Målet med undersøkelsen har vært å undersøke årsakene til at NH90-helikoptrene ikke er levert og innfaset i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen omfatter primært perioden 2010–2017. Leverandøren har erkjent ansvar for forsinkelsene fram til 2011. I den grad undersøkelsen har avdekket vesentlige forhold som lå forut for 2010, er disse også inkludert.
Undersøkelsen har blant annet tatt utgangspunkt i følgene vedtak og forutsetninger fra Stortinget:

 • St.prp. nr. 1 (2000–2001) og Prop 1 S (2011–2012) fra Forsvarsdepartementet med tilhørende innstillinger
 • St.prp. nr. 42 (2003–2004) Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005−2008 
 • Innst. S. nr. 39 (2005–2006) om Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret 
 • Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar i vår tid
 • Stortingets bevilgningsreglement

25. oktober 2018: Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere arbeidet myndighetene så langt har gjennomført for å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. Undersøkelsen omfatter investeringsprosjekter på over 750 mill. kroner på riksveg og jernbane i perioden fra 2010 til 2017. Undersøkelsen har blant annet tatt utgangspunkt i følgende vedtak og forutsetninger fra Stortinget:

 • Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 med Innst. 460 S (2016–2017)
 • Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 med Innst. 450 S (2012–2013)
 • Budsjettproposisjoner fra Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet med innstillinger for perioden 2012–2018
 • Lov om planlegging og byggesaksbehandling med forskrifter
 • Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven, rundskriv H-2/14 
 • Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

6. november 2018: Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper (selskapskontroll)

Rapporten fra selskapskontrollen offentliggjøres vanligvis i november hvert år. Riksrevisjonen vurderer gjennom selskapskontrollen om statlige interesser i selskaper m.m. blir forvaltet i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Kontrollen skal belyse forhold av stor samfunnsmessig eller prinsipiell betydning på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger. Kontrollen blir utført ut fra disse perspektivene:

 • etterlevelse av lover, regler og vedtak
 • ivaretakelse av samfunnsmessige oppgaver og sektorpolitiske mål
 • effektiv og økonomisk forsvarlig drift
 • korrekt informasjon til Stortinget og Riksrevisjonen

Følgende saksforhold vil være del av selskapskontrollen som offentliggjøres i 2018:

Lønnsomhet og kostnadseffektivitet i Avinor AS

Målet med revisjonen er å vurdere om Avinor har en tilfredsstillende lønnsomhet og kostnadseffektiv drift og om Samferdselsdepartementet har en tilstrekkelig oppfølging av dette.

Godtgjørelse til styret og daglig leder/administrerende direktør i heleide statlige selskaper

Målet med revisjonen er å vurdere departementenes arbeid, oppfølging og system for fastsetting av godtgjørelse til styret, herunder om styreforsikringer og andre godtgjørelser påvirker størrelsen på den samlede godtgjørelsen, samt lønn og godtgjørelse til daglig leder.

Internkontroll ved håndtering av innsideinformasjon

Målet med revisjonen er å belyse systemer/prosesser for håndtering av innsideinformasjon i utvalgte departementer, samt etterlevelsen og håndhevelsen av dette.

Styrenes arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten

Målet med undersøkelsen er å vurdere om styrene i de regionale helseforetakene og helseforetakene følger opp kvaliteten og pasientsikkerheten i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og prinsipper for godt styrearbeid.

Effektiv bruk av legeressurser

Målet med undersøkelsen er å vurdere om helseforetakenes styring bidrar til en effektiv bruk av legeressursene i den somatiske virksomheten.

Helse Sør-Øst RHF sin gjennomføring av ikt-prosjektet RIS/PACS

Målet med undersøkelsen er å finne årsaker til at Helse Sør-Øst RHF så langt ikke har nådd målsettingen om å etablere en felles radiologiløsning i regionen.

20. november 2018: Tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen

Målet med undersøkelsen vil være å vurdere om eldre får helse- og omsorgstjenester i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger om likeverdig tilgang og god kvalitet, og hvordan de statlige virkemidlene er innrettet for å understøtte kommunenes arbeid med å forbedre tjenestene.

Januar 2019: Norsk-russisk miljøsamarbeid

Målet med undersøkelsen er å vurdere gjennomføringen av den norsk-russiske avtalen om miljøvernsamarbeid, samt å utarbeide anbefalinger til myndighetene om utviklingen av samarbeidet.

Januar 2019: Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Petroleumsvirksomhet innebærer risiko for storulykker som kan få store konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier. En sentral målsetting er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Målet med undersøkelsen er å vurdere om Petroleumstilsynets tilsynspraksis sikrer helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Januar 2019:Effektivitet ved behandling av innsigelser i plansaker

Målet med revisjonen er å undersøke hvordan innsigelsesinstituttet fungerer som verktøy for å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i kommunal arealplanlegging, og hvordan fylkesmennene bidrar til at ulike interesser blir ivaretatt og sett i sammenheng i planprosessene gjennom rollene som samordner og mekler.

Februar 2019: Kampflyvåpenets operative evne

Revisjon av infrastruktur og støttefunksjoner knyttet til kampflyvåpenets operative evne. Saken er unntatt offentlighet.

Februar 2019: Rovviltforvaltningen

Målet med undersøkelsen vil være å vurdere om Klima- og miljødepartementet gjennom rovviltforvaltningen, og i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, legger til rette for å oppnå Stortingets todelte mål om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring.

Februar 2019: Myndighetenes arbeid med å ivareta miljø, fiskeri og næring ved petroleumsvirksomhet i nordområdene

Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad forvaltningen bidrar til å ivareta hensynet til miljø, fiskeri og næring ved petroleumsvirksomhet i nordområdene, og årsakene til eventuelle svakheter.

Mars 2019: Integrering gjennom kvalifisering til arbeid

Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad offentlig sektor, ved Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, ivaretar Stortingets mål om at flyktninger og innvandrere skal integreres i det norske samfunnet gjennom kvalifisering til og deltakelse i arbeidslivet og å belyse hvilke faktorer som kan bidra til å forklare mangelfull måloppnåelse i dette arbeidet.

April 2019: Resultatinformasjon om bistand

Målet med undersøkelsen er å vurdere Utenriksdepartementets arbeid med å sikre god resultatinformasjon i bistandsforvaltningen, med særlig vekt på bistand til utdanning. Det er Utenriksdepartementet, enten sentralt eller ved utenriksstasjonen, eller Norad som fram til 2017 har forvaltet prosjekter og programmer til utdanningsbistand. Fra og med 2017 har Norad i stor grad overtatt forvaltningsansvaret for bistand til utdanning. Undersøkelsen vil omfatte både Utenriksdepartementet – sentralt og ved utenriksstasjonen, samt Norad.

April 2019:  Godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner

Målet med undersøkelsen er å vurdere om ordningene for godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner samlet sett er effektive og samordnede.

Mai og oktober 2019: Fellesnordisk parallellrevisjon om digitalisering

Riksrevisjonen deltar i dette nordiske samarbeidet med riksrevisjonene i Sverige, Finland, Island og Færøyene. Parallellrevisjonen omfatter en nasjonal forstudie, en nasjonal hovedstudie og en felles nordisk rapport. Den nasjonale rapporten er planlagt ferdig i mai 2019. Det er planlagt at den felles granskningsrapporten skal være ferdig til oktober 2019. Målet med undersøkelsen er å belyse i hvilken grad digitaliseringen har bidratt til å forenkle og effektivisere arbeidsprosessene for etablererne. Vi skal også se på i hvilken grad digitaliseringen har gjort de offentlige myndighetenes saksbehandling enklere for etablererne som skal starte og drive restaurant. Metoder som vil bli brukt i undersøkelsen er kartlegging og analyse av arbeidsprosesser, dokumentanalyse, intervju og spørrebrev, case og samarbeid mellom nordiske riksrevisjoner.

Høst 2019:  Saksbehandlingstid i tingrettene og lagmannsrettene

Målet med undersøkelsen er å vurdere om tingrettenes og lagmannsrettenes saksbehandling er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Årsaker til eventuell manglende måloppnåelse vil også bli kartlagt.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843