Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Kommende rapporter
To ansatte i en av Riksrevisjonens korridorer. Foto: Ilja Hendel

Riksrevisjonens kommende rapporter

Kommende offentliggjøringer: 

Januar 2019: Norsk-russisk miljøsamarbeid

Målet med undersøkelsen er å vurdere gjennomføringen av den norsk-russiske avtalen om miljøvernsamarbeid, samt å utarbeide anbefalinger til myndighetene om utviklingen av samarbeidet.

Januar 2019: Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Petroleumsvirksomhet innebærer risiko for storulykker som kan få store konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier. En sentral målsetting er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Målet med undersøkelsen er å vurdere om Petroleumstilsynets tilsynspraksis sikrer helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Januar 2019:Effektivitet ved behandling av innsigelser i plansaker

Målet med revisjonen er å undersøke hvordan innsigelsesinstituttet fungerer som verktøy for å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i kommunal arealplanlegging, og hvordan fylkesmennene bidrar til at ulike interesser blir ivaretatt og sett i sammenheng i planprosessene gjennom rollene som samordner og mekler.

Februar 2019: Kampflyvåpenets operative evne

Revisjon av infrastruktur og støttefunksjoner knyttet til kampflyvåpenets operative evne. Saken er unntatt offentlighet.

Mars 2019: Myndighetenes arbeid med å ivareta miljø, fiskeri og næring ved petroleumsvirksomhet i nordområdene

Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad forvaltningen bidrar til å ivareta hensynet til miljø, fiskeri og næring ved petroleumsvirksomhet i nordområdene, og årsakene til eventuelle svakheter.

Mars 2019: Integrering gjennom kvalifisering til arbeid

Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad offentlig sektor, ved Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, ivaretar Stortingets mål om at flyktninger og innvandrere skal integreres i det norske samfunnet gjennom kvalifisering til og deltakelse i arbeidslivet og å belyse hvilke faktorer som kan bidra til å forklare mangelfull måloppnåelse i dette arbeidet.

Mai 2019: Resultatinformasjon om bistand

Målet med undersøkelsen er å vurdere Utenriksdepartementets arbeid med å sikre god resultatinformasjon i bistandsforvaltningen, med særlig vekt på bistand til utdanning. Det er Utenriksdepartementet, enten sentralt eller ved utenriksstasjonen, eller Norad som fram til 2017 har forvaltet prosjekter og programmer til utdanningsbistand. Fra og med 2017 har Norad i stor grad overtatt forvaltningsansvaret for bistand til utdanning. Undersøkelsen vil omfatte både Utenriksdepartementet – sentralt og ved utenriksstasjonen, samt Norad.

Mai og oktober 2019: Fellesnordisk parallellrevisjon om digitalisering

Riksrevisjonen deltar i dette nordiske samarbeidet med riksrevisjonene i Sverige, Finland, Island og Færøyene. Parallellrevisjonen omfatter en nasjonal forstudie, en nasjonal hovedstudie og en felles nordisk rapport. Den nasjonale rapporten er planlagt ferdig i mai 2019. Det er planlagt at den felles granskningsrapporten skal være ferdig til oktober 2019. Målet med undersøkelsen er å belyse i hvilken grad digitaliseringen har bidratt til å forenkle og effektivisere arbeidsprosessene for etablererne. Vi skal også se på i hvilken grad digitaliseringen har gjort de offentlige myndighetenes saksbehandling enklere for etablererne som skal starte og drive restaurant. Metoder som vil bli brukt i undersøkelsen er kartlegging og analyse av arbeidsprosesser, dokumentanalyse, intervju og spørrebrev, case og samarbeid mellom nordiske riksrevisjoner.

Juni 2019: Rovviltforvaltningen

Målet med undersøkelsen vil være å vurdere om Klima- og miljødepartementet gjennom rovviltforvaltningen, og i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, legger til rette for å oppnå Stortingets todelte mål om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring.

Juni 2019:  Godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner

Målet med undersøkelsen er å vurdere om ordningene for godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner samlet sett er effektive og samordnede.

Juni 2019:  Saksbehandlingstid i tingrettene og lagmannsrettene

Målet med undersøkelsen er å vurdere om tingrettenes og lagmannsrettenes saksbehandling er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Årsaker til eventuell manglende måloppnåelse vil også bli kartlagt.

Årlige rapporteringer til Stortinget

Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll for foregående år offentliggjøres vanligvis i oktober. Da blir også den årlige oppfølgingen av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget offentliggjort.

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for foregående år offentliggjøres vanligvis i november.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843