Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Kommende rapporter

Riksrevisjonens kommende rapporter

Tre undersøkelser offentliggjøres 2. mai

 • Salgsprosessen vedrørende salg av to F-5 jagerfly

  Formålet med undersøkelsen er å gjennomgå salget av F-5 jagerfly og vurdere om prosessen har vært i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, relevant regelverk og god forvaltningsskikk. Årsaker til eventuelle svakheter vil også bli belyst. Undersøkelsen omfatter Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

 • Treårs-oppfølgingen av Dokument 3:7 (2014-2015) Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet

  På bakgrunn av Stortingets behandling av dokumentet, gjennomføres oppfølgingen som en utvidet undersøkelse. Formålet med undersøkelsen vil være å belyse Justis- og beredskapsdepartementet og DSBs oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og vurdere i hvilken grad iverksatte tiltak har ført til tilsiktede forbedringer i lys av Stortingets vedtak og forutsetninger.

 • Fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak 

  Målet med undersøkelsen er å vurdere om reguleringer, kontroll og samarbeidet med EU bidrar til å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning i Nordsjøen og Skagerrak.

Senere offentliggjøringer

Særlig undersøkelse

I henhold til lov om Riksrevisjonen § 9 sjuende ledd første punktum, har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å sette i gang en særlig undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.

Beregnede kostnader for rehabilitering av Prinsens gate 26, etablering av en ny innkjøringstunell til stortingsgarasjen og bygg av nytt post- og varemottak under Wessels plass (P26 mv.) var nær fordoblet fra mai 2013 til mai 2014. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite ser svært alvorlig på at kostnadsrammen er økt med over 350 mill. kroner siden siste budsjettbehandling uten at komiteen har blitt orientert om dette før siste dag i sesjonen 2015-2016.  I Prop 1 S høsten 2016 oppgis en totalkostnad på kr 1,8 mrd. kroner, mens det opprinnelige vedtak er basert på kr 1,145 mrd. kroner.

Målet med revisjonen er å gi fullstendig og relevant orientering til Stortinget  basert på deres forespørsel, jf. Innstilling S 10 (2016-2017), slik at kontroll- og konstitusjonskomiteen kan ta stilling til bakgrunnen for overskridelsene og prosessen. Undersøkelsen antas å være klar i mai.

Forvaltningsrevisjoner

Arbeids- og sosialdepartementet

NAVs forvaltning av arbeidsrettede tiltak

Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad myndighetene forvalter de arbeidsrettede tiltakene på en målrettet og effektiv måte i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Barne- og likestillingsdepartementet

Bufetats bistandsplikt ved akuttplassering i barnevernet

Målet med revisjonen er å vurdere i hvilken grad Bufetat overholder bistandsplikten overfor kommunene ved akuttplasseringer og årsaker til at praksis eventuelt ikke er til barnets beste.

Finansdepartementet

Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap på tvers av landegrensene

Prisfastsettelsen ved transaksjoner mellom skattytere som er knyttet til hverandre gjennom forskjellige former for interessefellesskap omtales som internprising. Målet med undersøkelsen er å vurdere resultatene av og effektiviteten i skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap på tvers av landegrenser, ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger på området.

Helse- og omsorgsdepartementet

 • Bruk av helseregistre

  Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad data fra helseregistrene brukes til å nå helsepolitiske mål.
 • Treårs-oppfølgingen av Dokument 3:4 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus

  Oppfølgingen gjennomføres som en utvidet undersøkelse med fokus på planlegging av operasjoner, herunder strykinger av operasjoner og årsaker til disse.

 • Myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra primær- til spesialisthelsetjenesten

  God henvisningspraksis innebærer at man identifiserer og henviser pasientene som har behov for et tilbud fra spesialisthelsetjenesten, og at man ikke henviser pasienter som vil ha minst like god effekt av et lokalt tilbud. Målet med undersøkelsen er å vurdere om myndighetene legger til rette for en god henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten, slik at ressursene på området utnyttes godt.

Klima- og miljødepartementet

Måloppnåelsen og virkningene av den norske klima- og skogsatsingen

Målet med undersøkelsen er å vurdere Norges innsats for å etablere et effektivt virkemiddel for reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Praksis for arkivering, journalføring og offentlighet i statsforvaltningen

  Målet med undersøkelsen er å kartlegge og vurdere statsforvaltningens arkiverings- og journalføringspraksis for offentlige saksdokumenter og i hvilken grad forvaltningen legger til rette for innsyn og åpenhet. I tillegg vil det bli vurdert hva som er de mest sentrale årsakene til eventuell mangelfull arkivering, journalføring og offentlighet.

 • Undersøkelse av vergemålsområdet

  Ansvaret for vergemål ble i 2013 overført fra det kommunale overformynderiet til fylkesmannen. Målet med undersøkelsen er å vurdere myndighetenes iverksettelse av vergemålsreformen ut fra Stortingets mål om økt rettslikhet og rettssikkerhet for mennesker som ikke er i stand til å ivareta sine interesser, og årsaker til eventuelle mangler på vergemålsområdet.

Olje- og energidepartementet

Myndighetenes satsing på bioenergi

Satsing på bioenergi inngår i norske myndigheters arbeid for energiomlegging fra fossile til fornybare energikilder med sikte på reduserte utslipp av klimagasser. Målet med undersøkelsen er å vurdere myndighetenes bidrag til økt produksjon og bruk av bio-energi i lys av behovet for å redusere utslippene av klimagasser mot 2020.

Samferdselsdepartementet

Effekter av investeringer på jernbane

Formålet med undersøkelsen er å vurdere jernbaneinvesteringenes bidrag til et attraktivt jernbanetilbud for de reisende.

Regnskapsrevisjon

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll - Dokument 1 - offentliggjøres vanligvis i oktober.  Merknadene i departementsrapportene er knyttet til departementenes styringsansvar. Slike merknader kan være knyttet til vesentlige feil i statsregnskapet, vesentlige avvik budsjett/regnskap, lover og regler som ikke fungerer som forutsatt, manglende eller mangelfullt regelverk, vesentlige mangler i underliggende virksomheter som krever oppfølging i departementet og manglende oppfølging av tidligere rapporterte forhold. Departementsrapportene gir også anbefalinger om nødvendige forbedringer.

Selskapskontroll

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - Dokument 3:2 - offentliggjøres vanligvis i november.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843