Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Kommende rapporter

Riksrevisjonens kommende rapporter

Planlagt offentliggjøring 23. mars kl. 12

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i spesialisthelsetjenesten - Dokument 3:5 (2016-2017)

Formålet med undersøkelsen er å belyse hvordan helseforetakene sikrer at de medisinske kodene kan brukes til styring og finansiering. Videre vil undersøkelsen belyse hvordan de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet ivaretar sitt ansvar for å bidra til god kodekvalitet.

Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten - Dokument 3:6 (2016-2017)

Målet med undersøkelsen er å vurdere effektiviteten ved statens bruk av konsulenter, og peke på årsaker til at staten eventuelt ikke bruker konsulenter på en effektiv måte. I tillegg er det et mål å gi en oversikt over omfanget av konsulentkjøp i staten, og hvilke behov som motiverer konsulentbruken.

Særlig undersøkelse

I henhold til lov om Riksrevisjonen § 9 sjuende ledd første punktum, har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å sette i gang en særlig undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.

Beregnede kostnader for rehabilitering av Prinsens gate 26, etablering av en ny innkjøringstunell til stortingsgarasjen og bygg av nytt post- og varemottak under Wessels plass (P26 mv.) var nær fordoblet fra mai 2013 til mai 2014. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite ser svært alvorlig på at kostnadsrammen er økt med over 350 mill. kroner siden siste budsjettbehandling uten at komiteen har blitt orientert om dette før siste dag i sesjonen 2015-2016.  I Prop 1 S høsten 2016 oppgis en totalkostnad på kr 1,8 mrd. kroner, mens det opprinnelige vedtak er basert på kr 1,145 mrd. kroner.

Målet med revisjonen er å gi fullstendig og relevant orientering til Stortinget  basert på deres forespørsel, jf. Innstilling S 10 (2016-2017), slik at kontroll- og konstitusjonskomiteen kan ta stilling til bakgrunnen for overskridelsene og prosessen. Undersøkelsen antas å være klar i mai.

Forvaltningsrevisjoner

Arbeids- og sosialdepartementet

NAVs forvaltning av arbeidsrettede tiltak

Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad myndighetene forvalter de arbeidsrettede tiltakene på en målrettet og effektiv måte i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Forsvarsdepartementet

Salgsprosessen vedrørende salg av to F-5 jagerfly

Forvaltningsrevisjon av salget av de to jagerflyene vil se på både Forsvaret og Forsvarsdepartementets rolle i salget - herunder styring, ledelsesforankring, oppfølging og kvalitet på internkontrollen. Det vil også være aktuelt å se på regelverket generelt og i den forbindelse Utenriksdepartementets rolle som regelverksforvalter.

Helse- og omsorgsdepartementet

  • Administrativ rapport: Bruk av bildediagnostikk

    Formålet med undersøkelsen er å vurdere om bruken av poliklinisk bildediagnostikk bidrar til god ressursutnyttelse i spesialisthelsetjenesten ved å sikre at det ikke gjøres unødvendige bildediagnostiske undersøkelser.

  • Bruk av helseregistre

    Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad data fra helseregistrene brukes til å nå helsepolitiske mål.

  • Treårs-oppfølgingen av Dokument 3:4 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus

    Oppfølgingen gjennomføres som en utvidet undersøkelse med fokus på planlegging av operasjoner, herunder strykinger av operasjoner og årsaker til disse.

Justis- og beredskapsdepartementet

Treårs-oppfølgingen av Dokument 3:7 (2014-2015)  Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet

På bakgrunn av Stortingets behandling av dokumentet, gjennomføres oppfølgingen som en utvidet undersøkelse.

Klima- og miljødepartementet

Måloppnåelsen og virkningene av den norske klima- og skogsatsingen

Målet med undersøkelsen er å vurdere Norges innsats for å etablere et effektivt virkemiddel for reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Praksis for arkivering, journalføring og offentlighet i statsforvaltningen

Målet med undersøkelsen er å kartlegge og vurdere statsforvaltningens arkiverings- og journalføringspraksis for offentlige saksdokumenter og i hvilken grad forvaltningen legger til rette for innsyn og åpenhet. I tillegg vil det bli vurdert hva som er de mest sentrale årsakene til eventuell mangelfull arkivering, journalføring og offentlighet.

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak 

Målet med undersøkelsen er å vurdere om reguleringer, kontroll og samarbeidet med EU bidrar til å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning i Nordsjøen og Skagerrak.

Samferdselsdepartementet

Effekter av investeringer på jernbane

Formålet med undersøkelsen er å vurdere jernbaneinvesteringenes bidrag til et attraktivt jernbanetilbud for de reisende.

Regnskapsrevisjon

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll - Dokument 1 - offentliggjøres vanligvis i oktober.  Merknadene i departementsrapportene er knyttet til departementenes styringsansvar. Slike merknader kan være knyttet til vesentlige feil i statsregnskapet, vesentlige avvik budsjett/regnskap, lover og regler som ikke fungerer som forutsatt, manglende eller mangelfullt regelverk, vesentlige mangler i underliggende virksomheter som krever oppfølging i departementet og manglende oppfølging av tidligere rapporterte forhold. Departementsrapportene gir også anbefalinger om nødvendige forbedringer.

Selskapskontroll

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - Dokument 3:2 - offentliggjøres vanligvis i november.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843