Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
Jente som blir båret av en kvinne og holder rundt halsen hennes. Foto: Bufdir/Tine Poppe

Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet

Dokument 3:8
Last ned dokument
Sammendrag

Funn

Det er ulik tolkning av regelverket som omhandler Bufetats bistand til den kommunale barnevern-tjenesten (bistandsplikten)

Gjeldende regelverk for akuttplasseringer tolkes ulikt: Innad i de enkelte regioner i Bufetat, mellom Bufetats regioner og mellom kommunal barneverntjeneste og Bufetat. Dette kan gi forskjellige forventninger hos aktørene til hva bistandsplikten innebærer, og når den er overholdt av Bufetat. Forskjellige tolkninger av regelverket får uheldige konsekvenser for barna som akuttplasseres.

Kakediagram: Barnevernlederes opplevelse av om den kommunale barneverntjenesten og Bufetat har en felles forståelse av når bistandsplikten er overholdt. 27 % svarer ja.
Kakediagram: Kun 27 % av barnevernlederne synes de og Bufetat har felles forståelse

Den kommunale barneverntjenesten får ikke alltid det avgjørende ordet i valg av tiltak til barn som akuttplasseres, slik loven forutsetter

Et godt akutt-tilbud til det enkelte barn forutsetter et godt samarbeid mellom den kommunale barneverntjenesten, som kjenner barnets behov, og Bufetat, som tilbyr tiltakene. Mangel på ledige tiltak hos Bufetat gjør at den kommunale barneverntjenesten ikke alltid får det avgjørende ordet i valg av akutt-tiltak, slik loven forutsetter. I mangel av alternativer godkjenner det kommunale barnevernet tiltak de mener ikke samsvarer med barnets behov.

Akutt-tilbudet varierer etter hvilken region barnet tilhører

Bufetat kan ikke tilby alle barn et tilpasset akutt-tilbud

I noen tilfeller tilbyr Bufetat tiltak som ikke er tilpasset barnets behov: Tiltak som er langt unna barnets hjemsted, og tiltak som ikke er i tråd med den kommunale barneverntjenestens vurderinger av barnets behov. Dette bryter med det overordnede prinsippet i barnevernloven om at det skal legges avgjørende vekt på hva som er barnets beste.

Søylediagram: Barnevernlederes svar på påstanden «Bufetat tilbyr akuttplasser som er tilpasset barnas behov»
Søylediagram: Barnevernlederes svar på påstanden «Bufetat tilbyr akuttplasser som er tilpasset barnas behov»

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Barne- og likestillingsdepartementet:

  • Legger til rette for at alle barn som akuttplasseres får et tilbud av Bufetat i samsvar med lovens overordnede prinsipp om at barnets beste skal tillegges avgjørende vekt.
  • Sørger for at barn får et likeverdig akutt-tilbud uavhengig av bosted.
  • Klargjør overfor Bufetat hva bistandsplikten i akuttplasseringer innebærer, og når bistandsplikten anses å være overholdt. Departementet må sørge for at direktoratet følger opp dette overfor aktørene i
    barnevernet.

Se og hør riksrevisor oppsummere funnene og anbefalingene.

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Et godt barnevern er viktig, både for enkeltindividet og for samfunnet. Dersom et barn er i en utsatt situasjon og trenger umiddelbar hjelp, har barneverntjenesten rett og plikt til å gripe inn. Ofte skjer dette gjennom midlertidige akuttvedtak om plasseringer utenfor hjemmet, også kalt akuttplasseringer. Det er den kommunale barneverntjenesten som avgjør om et barn skal akuttplasseres. Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) har ifølge lov om barneverntjenester (barnevernloven) plikt til å bistå den kommunale barneverntjenesten ved plassering av barn utenfor hjemmet. Bistandsplikten inntrer når kommunen har forespurt om slik bistand, etter å ha undersøkt muligheter for plassering i barnets slekt eller nettverk. Undersøkelsen omfatter perioden 2014–2017.

Målet med revisjonen har vært å vurdere i hvilken grad Bufetat overholder bistandsplikten overfor kommunene i akuttsaker i samsvar med barnas beste og Stortingets vedtak og forutsetninger.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843