Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll – budsjettåret 2017
Stortingsbygget med løvestatuen, grafer, årstall, 2017 uthevet, diagram og grafer. Forsideillustrasjon: Flisa trykkeri

Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll – budsjettåret 2017

Dokument 1
Last ned dokument
Sammendrag

I Riksrevisjonens årlige rapport og kontroll for 2017 er det avgitt revisjonsberetning med forbehold, der det påpekes konkrete vesentlige feil i regnskapene, til kun fem statlige virksomheter. Riksrevisjonen opplever at feil som blir påpekt underveis i revisjonen, blir rettet opp av virksomhetene.

Kritikknivå: Alvorlig

Alvorlige funn kan ha betydelige konsekvenser for samfunnet eller berørte borgere.

  • Stortingets mål med uførereformen om økt yrkesdeltakelse blant uføretrygdede er ikke nådd. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp Stortingets mål om at flere uføretrygdede skal kunne kombinere arbeidsinntekt og trygd, og dermed opprettholde tilknytning til arbeidslivet. Last ned revisjonsrapporten (pdf)
  • Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet og Helsetilsynet har ikke sikret god nok kvalitetskontroll og tilsyn med omsorgssentre for enslige asylsøkere under 15 år. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsetilsynet har få kvalitetskontroller og tilsyn med omsorgssentre for enslige asylsøkere under 15 år og har blant annet for få enkeltsamtaler med barna. Last ned revisjonsrapporten (pdf)
  • Politiet har ikke oversikt over et stort antall våpen – bekymringsmeldinger fanges ikke opp godt nok og det er få kontroller av oppbevaring av våpen hos sivile og forhandlere. Nasjonalt våpenregister sikrer ikke oppdaterte og korrekte personopplysninger. Last ned revisjonsrapporten (pdf)

Kritikknivå: Sterkt kritikkverdig

Sterkt kritikkverdige forhold har mindre alvorlige konsekvenser for samfunnet eller berørte borgere, men er av prinsipiell eller stor betydning.

​Digitalisering og stadig mer avanserte dataangrep gjør både viktige samfunnsfunksjoner og personopplysninger mer utsatt. Riksrevisjonen påpeker også i år at flere statlige virksomheter har for dårlig styring av informasjonssikkerhet og sikring av IKT-systemer. Ofte er det mangler i grunnleggende sikkerhetstiltak som tilgangsstyring og overvåking av egne systemer.
Det er sterkt kritikkverdig at NAV, Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Kunnskapsdepartementet ikke har sikret tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Kritikknivå:  Kritikkverdig

Kritikkverdige forhold indikerer mangelfull forvaltning og blant annet økonomiske konsekvenser.

  • NAV har gjennomført flere direkteanskaffelser og forlengelser av rammeavtaler ut over avtalt tid uten konkurranse. Last ned revisjonsrapporten (pdf)
  • Finansdepartementet har ikke avklart innholdet i instruksjonsmyndigheten overfor kommuner som ikke etterlever faglige krav til skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll. Dette gjelder også Kommunal- og moderniserings-departementets mulighet for å følge opp med sanksjoner. Last ned revisjonsrapporten (pdf)
  • Helsedirektoratet har i om lag halvparten av tildelinger som er undersøkt, ikke dokumentert vurdering av om målene for tilskuddene er oppnådd. Last ned revisjonsrapporten (pdf)
  • Norsk filminstitutt mangler tydelige prioriteringer og mål for virksomheten, og har ikke et system for å vurdere resultater og ressursbruk. Tilskuddsforvaltningen er lite effektiv og har svakheter når det gjelder innretning, sporbarhet og habilitet.Last ned revisjonsrapporten (pdf)
  • Kulturdepartementet har ikke sørget for at det har nødvendig informasjon til å kunne vurdere om viktige mål nås, og NIFs styring og forvaltning har ikke lagt godt nok til rette for målrettet og effektiv bruk av midlene. Last ned revisjonsrapporten (pdf)
  • Utdanningsdirektoratet har ikke fulgt opp et vesentlig antall skoler der det er vurdert høy risiko for at statstilskudd og skolepenger disponeres i strid med skoleloven, verken med tilsyn eller på annen måte. Last ned revisjonsrapporten (pdf)
  • Samferdselsdepartementet har ikke fulgt opp at Kystverket har et godt system for å måle og følge opp resultater. Kystverket har, med unntak av lostjenesten, lite informasjon som kan belyse om virksomheten drives effektivt. Last ned revisjonsrapporten (pdf)

 

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843