Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
Dokumentets forsideillustrasjon: Rør, tank, stige, fyrtårn, ubåt

Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland

Dokument 3:5
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Norge har hatt et samarbeid med Russland innenfor miljøvern og atomsikkerhet over mange år, og i perioden 1995–2010 har Stortinget bevilget om lag 1,5 mrd kroner over regjeringens handlingsplan for atomsaker. Opphugging av reaktordrevne ubåter og sikring av fyrlykter langs Kolahalvøya har vært blant de viktigste satsningsområdene.

Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland, Dokument 3:9 (2009–2010), ble oversendt Stortinget 11. mai 2010. Undersøkelsen ble gjennomført som en parallellrevisjon med den russiske riksrevisjonen.

På bakgrunn av svakheter påvist i Riksrevisjonens Dokument 3:9 (2009–2010) ble Riksrevisjonen og den russiske riksrevisjonen enige om å videreføre samarbeidet ved å revidere økonomistyringen i to utvalgte prosjekter for sikring av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel i Nordvest-Russland, fyrlyktprosjektet og opphugging av atomubåt 609.

Målet med denne parallellrevisjonen har vært å kontrollere hvorvidt midler bevilget til de to utvalgte prosjektene for opprydding og sikring av radioaktive kilder i Nordvest-Russland er benyttet effektivt, og om det i disse prosjektene var implementert et system for intern kontroll for bruken av midlene. Riksrevisor Jørgen Kosmo og riksrevisor Sergej V. Stepashin undertegnet et memorandum med resultater fra de respektive undersøkelsene og felles vurderinger 1. september 2011.

Metode

Undersøkelsen er gjennomført som en parallellrevisjon med den russiske riksrevisjonen, og de to lands riksrevisjoner utarbeidet en felles plan for revisjonen og en omforent metodisk tilnærming. Undersøkelsen er basert på dokumentanalyse, regnskapsanalyse og intervju. Intervju av russiske kontraktsparter og underleverandører ble gjennomført i samarbeid med den russiske riksrevisjonen.

For øvrig bygger undersøkelsen på data innhentet gjennom Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland, jf. Dokument 3:9 (2009–2010). Det er innhentet data primært for perioden 2005 – 2011.

Resultater

Undersøkelsen viser at det var mangler ved regnskapsdokumentasjonen til russisk prosjektleder for fyrlyktprosjektet, fylkesadministrasjonen i Murmansk. Nerpa verft, som har hatt ansvaret for opphugging av atomubåter, har ikke ført separate regnskap for gjennomføring av de enkelte prosjektene. Som følge av revisjonssamarbeidet mellom Riksrevisjonen og den russiske riksrevisjonen har begge de russiske prosjektlederne nå etablert enheter for intern kontroll av bruken av norske midler.

Undersøkelsen viser videre svakheter ved Utenriksdepartementets system for intern kontroll og økonomistyring av norske midler til prosjekter i Nordvest-Russland. Kontraktene inngått mellom norske og russiske prosjektledere inneholder ikke krav om anbudsutlysning eller tilgang til regnskapsdokumentasjon hos russiske kontraktsparter. I henhold til russisk lovgivning skal det gjennomføres anbudskonkurranser ved anskaffelser av varer, arbeid og tjenester hvor offentlige midler benyttes, men midler gitt som internasjonal bistand er ikke omfattet av det føderale anskaffelsesreglementet. Det er derfor vesentlig at Utenriksdepartementet følger opp at kontraktene som inngås mellom norske og russiske prosjektledere benyttes aktivt for å sikre effektiv bruk av og kontroll med norske midler. De norske prosjektlederne for opphugging av 609 og for sikring av fyrlyktene har hatt tett oppfølging av prosjektene under prosjektforløpet og fysisk kontrollert oppnådde milepæler før de har betalt russisk part. Likevel viser undersøkelsen at informasjonen som ligger til grunn for utbetalinger fra norsk til russisk side ikke alltid er godt dokumentert. Utenriksdepartementet stiller heller ikke krav til norske prosjektledere om å rapportere hvordan deres virksomhet innrettes for å forebygge og avdekke korrupsjon, misbruk av midler og uregelmessigheter.

De påviste svakhetene ved systemet for intern kontroll både på norsk og russisk side medfører risiko for at misligheter ikke forebygges eller avdekkes.

I perioden 2005–2009 mottok Murmansk fylkesadministrasjon over 148 millioner kroner til gjennomføring av fyrlyktprosjektet. Verdien på kontrakten for opphugging av ubåt 609 var om lag 4,7 millioner euro (2006).

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843