Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall
Dokumentets forsideillustrasjon: Giftsymboler, partikler, gress, himmel

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Dokument 3:7
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Stortinget har forutsatt at praktisk talt alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om. Norge skal også hindre ulovlig eksport. Miljøverndepartementet har det overordnede ansvaret for dette. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere myndighetenes arbeid med å sikre en forsvarlig håndtering av farlig avfall.

Metode

Undersøkelsen er basert på gjennomgang av saksmapper og andre dokumenter, intervjuer, observasjon, databaser og statistikk, og en spørreundersøkelse i husholdningene. Undersøkelsen bygger også på et samarbeid med kommunerevisjonen i fire kommuner.

Resultater

Undersøkelsen viser at det er iverksatt en rekke tiltak med sikte på at farlig avfall blir tatt forsvarlig hånd om. Det er en nedgang i farlig avfall som går til ukjent håndtering. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har de senere årene prioritert området høyt. Særskilte virkemidler som produsentansvars-ordningene og refusjonsordninger har bidratt til økt innsamling. Tematiske tilsynsaksjoner i samarbeid med fylkesmennene har resultert i flere, mer målrettede og helhetlige tilsyn. Klif har videre igangsatt en gjennomgang av alle tillatelsene til behandling av farlig avfall. Undersøkelsen viser imidlertid at mange aktører ikke følger regelverket om innlevering og forsvarlig håndtering. Det er avdekket store svakheter i Sjøfartsdirektoratets oppfølging og kontroll med innlevering av farlig avfall fra skipsfart i norske havner. Dette øker risikoen for utslipp av olje og kjemikalier i havet.

Det framkommer av undersøkelsen at mye EE-avfall ikke blir samlet inn. En del av dette havner i restavfallet eller blir ulovlig eksportert. Dette gir en risiko for at avfallet ikke blir forsvarlig behandlet. Selv om produsentansvarsavtalene i hovedsak fungerer godt, viser undersøkelsen svakheter i myndighetenes oppfølging og kontroll.

Mange av tillatelsene til mottak og mellomlagring av farlig avfall er utdaterte, og kravene som stilles bidrar til forskjellsbehandling. Klif har prioritert tilsyn med farlig avfall høyt de senere årene, og har styrket samarbeidet med andre etater.

Prioriteringene av tilsynsobjekter er imidlertid ikke fullt ut risiko-basert. Undersøkelsen viser at Fylkesmannen og Klif i liten grad etterprøver bedriftenes opplysninger gjennom prøvetaking. I tilsynsrapportene har det ikke vært tydelig kommunisert hvilke avvik som er særlig alvorlige. I undersøkelsen påpekes det som usikkert om Klif og Fylkesmannen i tilstrekkelig grad utnytter de reaksjonsmulighetene de har for å sikre at regelverket etterleves bedre. Undersøkelsen viser at Klif i liten grad gjennomfører kontroller for å avdekke ulovlig eksport av farlig avfall. Noe av den ulovlige avfalls-eksporten fra Norge går til land utenfor EU-/EFTA-området som ikke har kapasitet til å behandle avfallet forsvarlig. Klif har inngått samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet for kontroll av avfallstransport, men det er så langt gjennomført få tilsyn. Norske myndigheter mangler også sanksjonsmuligheter mot ulovlig eksport av farlig avfall.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843