Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende
Illustrasjon: ID-kort, maler, kakediagram, kart Norgeskart

Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende

Dokument 3:11
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Utvidelsen av EØS-området fra 2004 og høyere arbeidsledighet i Europa har økt tilstrømmingen av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende. Skatteetatens arbeidsprosesser på skatte- og folkeregisterområdet har bakgrunn fra en tid med få utenlandske skattytere. Den store økningen i antall og de spesielle skattereglene og skatteavtalene som gjelder for denne gruppen, har gjort skattleggingen omfattende og ressurskrevende.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere skatteetatens innsats for å bidra til korrekt og effektiv fastsettelse av skatt fra utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge. Undersøkelsen omfatter inntektsårene 2012–2014.

Funn og anbefalinger

Det er mange feil i ligningsfastsettelsen for utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende

  • Ved kontroll av ligningen for 2014 hadde 34 prosent av skattyterne med D-nummer minst ett kontrollutslag for mulig feil. Blant alle skattytere var andelen 14 prosent.
  • Ligningen endres for langt flere skattytere med D-nummer enn for øvrige skattytere.

Komplisert regelverk fører i mange tilfeller til feil i ligningsfastsettelsen

Regelverket er på noen sentrale områder komplisert og kan føre til forskjellsbehandling. Skatteregionene har i flere år ønsket forenklet beskatning for deler av gruppen utenlandske skattytere.

Finansdepartementet har ikke lagt godt nok til rette for å oppnå riktig beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold

  • Selv om utfordringene med regelverket har vært kjent lenge, har det vært lite utvikling av regelverket for å oppnå mer korrekt og effektiv ligningsbehandling.
  • Riksrevisjonen vurderer det som kritikkverdig at Finansdepartementet, også ut fra egne vurderinger av risiko og vesentlighet, ikke har fulgt opp godt nok.

Kvaliteten på D-nummerbasen er ikke god nok:

Det er usikkert hvor mange av personene med D-nummer i skattemanntallet som har en aktiv tilknytning til Norge

  • Av om lag 270 000 personer som sto i skattemantallet med D-nummer i 2012, hadde vel 130 000 fortsatt D-nummer i 2014.
  • Tre av fem skatteregioner har ikke prioritert å rydde i sine D-nummer.

Det er svakheter ved ID-kontrollen av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende

Mange av dem som skattlegges ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, møter ikke til ID-kontroll. Næringsdrivende kan unngå frammøte for ID-kontroll ved å få D-nummer fra Brønnøysundregistrene.

Figur: Statsborgerskap i folkeregisterets D-nummerbase, inntekståret 2014 

Tabell: Effekt i kroner av obligatoriske kontroller av ligningene til personer og næringsdrivende med D-nummer, 2014 

Riksrevisjonen anbefaler

at Finansdepartementet

  • vurderer mulighetene for regelverksendringer som kan bidra til riktigere og mer effektiv beskatning av utenlandske skattytere på midlertidig opphold
  • sammen med Skattedirektoratet iverksetter tiltak slik at bare personer med aktiv tilknytning til Norge er registrert med D-nummer i skattemanntallet
  • sammen med berørte departementer vurderer å innføre ID-kontroll ved personlig frammøte for utenlandske næringsdrivende
  • vurderer hvordan skatteetaten kan styrke innsatsen overfor utenlandske næringsdrivende slik at disse i større grad etterlever regelverket
Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843