Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering i statlige virksomheter
Illustrasjon: Hender holder nettbrettskjerm med diagram. Bakgrunn: Binære forbindelser. FOTO: Colourbox og Shutterstock

Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering i statlige virksomheter

Administrativ rapport 1 2018
Last ned dokument
Sammendrag

​Mål for undersøkelsen

Målet med undersøkelsen har vært å belyse hvordan statlig forvaltning ut fra Stortingets mål og forutsetninger utnytter digitale løsninger for å effektivisere arbeidsprosesser og saksbehandling og på den måten bidra til å gi bedre offentlige tjenester. Det har også vært et mål å peke på årsaker til at digitaliseringen i statsforvaltningen eventuelt har hatt svak framdrift.

Funn

Gevinster ved digitalisering blir i flere tilfeller ikke realisert

Arbeidet med digitalisering i statlige virksomheter har kommet langt, men saksbehandlerne opplever fortsatt tungvinte arbeidsprosesser ved bruk av digitale fagsystemer og varierende datakvalitet og sporbarhet i tilknytning til saksbehandlingen.

Statlige virksomheter gjenbruker informasjon bare delvis

Statlige virksomheter gjenbruker informasjon bare delvis selv om behovet for gjenbruk er stort. En betydelig andel av respondentene oppgir i spørreundersøkelsen at informasjon som er aktuell for gjenbruk, ikke foreligger i digitalt format.

Det er svakheter ved anskaffelser og utvikling av ikt-løsninger

Mange ikt-ledere har ikke kjennskap til it-arkitekturprinsippene og it-standardene som gjelder i statlig sektor. Det kan føre til at virksomhetene anskaffer og utvikler iktløsninger som ikke legger til rette for effektiv informasjonsflyt og nødvendige endringer i arbeidsprosesser. It-arkitekturprinsippene og it-standardene er felles virkemidler for alt arbeid med ikt-utvikling og skal legge til rette for elektronisk samhandling mellom offentlige virksomheter og mellom offentlig sektor og samfunnet forøvrig.

De digitale fellesløsningene utnyttes ikke godt nok

Felles ikt-løsninger for å dekke like behov blir i Prop. 1 S (2016–2017) Kommunal- og moderniseringsdepartementet framhevet som et viktig effektiviseringstiltak. De mest sentrale fellesløsningene omtales som nasjonale felleskomponenter og kan ses på som byggeklosser som offentlige virksomheter kan dra nytte av i sine digitale tjenester. Undersøkelsen viser at gevinstmulighetene som felleskomponentene gir, ikke blir realisert i stor nok grad. Det kommer også fram at brukerne av de nasjonale felleskomponentene (tjenesteeierne) mener at finansiering er en av de største utfordringene for å ta i bruk felleskomponentene.

Omhandler følgende departement:

 Administrativ rapport

​Enkelte forvaltningsrevisjoner blir ikke sendt til Stortinget som egen sak, men trykket i en administrativ rapportserie og sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen, den aktuelle fagkomiteen og de aktuelle departement til orientering.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843