Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren
Dokumentets forsideillustrasjon

Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren

Dokument 3:4
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Bygningsmassen er en viktig innsatsfaktor i universitets- og høgskolesektoren, og gode og effektive bygninger skal bidra til å støtte opp under den utdanningsfaglige virksomheten. Mange bygg i denne sektoren har over tid hatt en dårlig tilstand, og det er indikasjoner på at et verdibevarende vedlikehold ikke er ivaretatt.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om den statlige eiendomsforvaltningen i universitets- og høgskolesektoren er god og hensiktsmessig. Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for den bygningsmassen som utdanningsinstitusjonene forvalter selv, mens Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har det overordnede ansvaret for den bygningsmassen som Statsbygg forvalter i sektoren.

Funn og anbefalinger

En tredel av statlig eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren er i en dårlig tilstand

Om lag to tredeler av bygningsmassen i universitets- og høgskoleskolesektoren vurderes å være i en god teknisk tilstand. Den resterende tredelen vurderes å ha middels kraftige eller kraftige symptomer på dårlig teknisk tilstand, der middels kraftige symptomer gjelder hovedparten. Syv prosent av denne bygningsmassen har så dårlig teknisk tilstand at det innebærer avvik fra lover og forskrifter.

Det er særlig den bygningsmassen som Kunnskapsdepartementet har ansvar for som har en dårlig teknisk tilstand. De selvforvaltende universitetene vurderer at 40 prosent av den bygningsmassen de forvalter, har middels kraftige eller kraftige symptomer på dårlig teknisk tilstand, mens de selvforvaltende høgskolene vurderer at dette gjelder 74 prosent av deres bygg.

Statsbygg vurderer at 19 prosent av den bygningsmassen som de forvalter i sektoren har middels kraftige eller kraftige symptomer på dårlig teknisk tilstand. I hovedsak sikrer Statsbygg et verdibevarende vedlikehold og har en bygningsmasse med god tilstand.

Svakheter i styringsinformasjon på områder som er viktige for å sikre et verdibevarende vedlikehold

Enkelte selvforvaltende utdanningsinstitusjoner har begrenset med løpende styringsinformasjon og har i liten grad gjennomført kartlegginger utover områdene universell utforming og energibruk.

Sentrale myndigheter kan forbedre sin oppfølging av forvaltningen av eksisterende bygningsmasse

Utdanningsinstitusjoner som forvalter egne bygg arbeider lite langsiktig og systematisk med vedlikehold

Riksrevisjonen anbefaler:
Kunnskapsdepartementet bør ha en mer aktiv styring og oppfølging av de selvforvaltende utdanningsinstitusjonene for å sikre at disse etablerer systemer for en god og hensiktsmessig eiendomsforvaltning. Departementet bør:

 • stille tydeligere krav til de selvforvaltende utdanningsinstitusjonenes eiendomsforvaltning, blant annet om
  • tydelige mål for teknisk tilstand som vedlikeholdsarbeidet kan forankres i
  • langsiktige planer for utvikling av bygningsmassen
  • mer systematisk rapportering på sentrale utfordringer for eksisterende bygningsmasse
 • utforme internhusleieordningen slik at den gir større økonomisk forutsigbarhet for vedlikehold
 • i større grad bruke rådgiverfunksjonen til Statsbygg
 • tilrettelegge for læring og forbedring for de selvforvaltende utdanningsinstitusjonene
 • For å kunne dokumentere at Statsbygg sikrer et verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen i universitets- og høgskolesektoren, bør Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet innhente informasjon om bygningsmassens tekniske tilstand med jevne mellomrom.
Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843