Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
Dokumentets forsideillustrasjon: Skyer, eng, himmel, solskinn, vindmøller, tre

Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning

Dokument 3:6
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Myndighetene har satt fokus på energiomlegging av hensyn til både miljø og forsyningssikkerhet. Energiomlegging er omlegging av energiproduksjonen slik at den i større grad baseres på fornybare energikilder, og tiltak som bidrar til mer effektiv utnyttelse av energi. Statsforetaket Enova SF (Enova) er et av statens viktigste virkemidler innenfor energiomlegging. Olje- og energidepartementet ivaretar statens eierskap av Enova og er samtidig oppdragsgiver for Enovas forvaltning av midlene fra Energifondet. Enova ble opprettet i 2001 og ansvaret for energiomleggingsarbeidet ble overført til foretaket 1. januar 2002. Enovas formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Formålet ivaretas hovedsakelig gjennom forvaltningen av midlene fra det statlig eide Energifondet.
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om Enova effektivt fremmer miljøvennlig omlegging av produksjon og forbruk av energi.

Metode

Undersøkelsen er basert på dokumentanalyse, en spørreundersøkelse rettet mot Enovas tilskuddsmottakere, spørrelister til utvalgte kommuner og sentrale samarbeidspartnere, fokusgrupper med interesseorganisasjoner og miljøvernorganisasjoner, og gjennomgang av et utvalg tilskuddssaker. Det er også gjennomført møter med Enova og Olje- og energidepartementet. Videre er det foretatt en etterprøving av realiserte energiresultater per 2008. Innhentingen og analysen av opplysninger om dette er i hovedsak foretatt av eksterne konsulenter.

Resultater

Undersøkelsen viser at Enovas oppnådde energiresultater er lavere enn de målene som er satt for foretaket. For perioden 2001–2008 er sluttrapportert energiresultat på om lag 4,1 TWh, mens det er lagt til grunn at Enova gjennom sin virkemiddelbruk skal utløse prosjekter som gir ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18 TWh/år innen utgangen av 2011. Sammenligning av sluttrapporterte og realiserte energiresultater viser dessuten at realiserte resultater gjennomgående er lavere enn sluttrapporterte resultater. Mange prosjekter som er tildelt støtte, er senere kansellert av ulike grunner. Undersøkelsen viser at kanselleringsgraden øker i takt med tiden som er gått fra prosjektet fikk tilsagn. Kanselleringer av prosjekter medførte at det opprinnelig kontraktsfestede energiresultatet i perioden 2001–2008, som var på 14,4 TWh, ble redusert med 2,8 TWh, slik at Enova ved utgangen av 2008 oppnådde et kontraktsfestet energiresultat på 11,6 TWh.

Stortinget har satt et særskilt mål for fornybar varmeproduksjon på 4 TWh/år innen 2010. Undersøkelsen viser at kontraktsfestet resultat ved utgangen av 2008 var om lag 3,3 TWh, mens sluttrapportert resultat kun utgjorde 0,9 TWh.

Enova rapporterer i hovedsak kontraktsfestede energiresultater i sine årlige resultat- og aktivitetsrapporter. Dette begrunnes med at departementet ønsker å kunne se hvordan midlene i Energifondet disponeres og hva energiomleggingen koster årlig. Fra 2005 har Enova inkludert sluttrapporterte resultater, men realiserte energiresultat framkommer ikke av rapporteringen. Olje- og energidepartementet følger ikke opp at Enova faktisk realiserer de forutsatte resultatene. Undersøkelsen viser videre svakheter i kvaliteten og validiteten av de rapporterte energiresultatene.

Undersøkelsen viser at den enkelte sak fram til vedtak i stor grad behandles av én saksbehandler, og at saksbehandlers kompetanse til dels erstatter bruken av eksisterende skriftlige rutiner. Det er ikke etablert en tilstrekkelig kvalitetssikring og kontroll med at saksbehandlingen er enhetlig, transparent og etterrettelig.

Olje- og energidepartementet skal, ifølge prinsipper for god eierstyring, følge opp at selskapets rammevilkår er tilpasset selskapets formål og situasjon. Samtidig som Enova skal være en liten, markedsrettet og lite byråkratisk organisasjon, er foretaket stilt overfor ambisiøse mål og krav til forsvarlig saksbehandling og internkontroll. Etter Riksrevisjonens vurdering har ikke departementet tatt tilstrekkelig hensyn til dette i sin oppfølging av selskapet.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843