Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak
Illustrasjon: Fisk, hummer, torsk (Foto: Shutterstock.com), EU-stjerner, fiskebåt (Foto: Skogsøy Båt AS)

Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak

Dokument 3:9
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Mange av fiskebestandene i Nordsjøen og Skagerrak var i svært dårlig forfatning på 1970- og 1980-tallet. Strengere regulering og kontroll har bidratt til gjenoppbygging, men bestandene av hvitfisk har ikke økt vesentlig, og noen arter er sårbare eller truet. Myndighetene i Norge og EU har omfattende muligheter til å regulere fisket. Samarbeid med EU og god kontroll med fisket er helt nødvendig for å sikre bærekraftig forvaltning. Ulovlig utkast av uønsket fangst er en særlig utfordring. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om reguleringene, kontrollen og samarbeidet med EU bidrar til å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning i Nordsjøen og Skagerrak.

Funn

Norge og EU samarbeider om forvaltning av mange av fellesbestandene, men flere spørsmål om felles forvaltning og regelverk er fortsatt ikke løst

 • Norge og EU er ikke enige om forvaltningen av enkelte bestander og regulerer disse hver for seg.
 • Mange felles forvaltningsplaner mangler eller er ikke oppdatert.
 • EU innfører ilandføringsplikt gradvis fra 2016, men det er fortsatt vesentlige ulikheter i regelverket.

Norge og EU samarbeider ikke godt nok om kontroll med fisket

 • Norge har ikke et praktisk kontrollsamarbeid med EU. Verken Norge eller EU anslår og synliggjør omfanget av ulovlig utkast.
 • Norge og EU utveksler lite fangst-, kvote- og kontrollstatistikk. Dette kan svekke tilliten til etterlevelse av avtalene.

De samlede kontrollressursene blir ikke utnyttet godt nok

 • Nærings- og fiskeridepartementet har for svak oppfølging av fiskesalgslagenes kontroll.
 • Fiskeridirektoratets kontroller er for forutsigbare og ikke tilstrekkelig målrettet.
 • Samarbeidet om kontroll av vekter og veiing er ikke godt nok.
 • Fiskerimyndighetene har lagt for lite vekt på forvaltningen av kystbestandene.
 • Fiskerimyndighetene har ikke fulgt godt nok med på den store økningen i fisket av leppefisk.
 • Nedgangen i bestandene av kysttorsk og kystbrisling har ikke vært fulgt opp godt nok med tiltak.

Arbeidet med å forenkle fiskeriregelverket har gitt få resultater

 • Fiskeriregelverket er omfattende, med mange detaljerte bestemmelser, flere forskrifter om samme forhold og ulike bestemmelser for samme fiskeslag i Nordsjøen og Skagerrak.
 • Fiskeridirektoratet har ikke hjemmel til å destruere umerket redskap som det inndrar – for eksempel hummerteiner, men må anmelde disse sakene, og bruker dermed store ressurser på saker som senere blir henlagt.
 • Fiskeridirektoratets arbeid med å forenkle regelverket har kommet kort. Et komplisert regelverk gjør det vanskelig å effektivisere kontrollen med fisket.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å

 • arbeide for å styrke samarbeidet med EU om forvaltningen av felles fiskebestander i Nordsjøen og Skagerrak
 • vurdere tiltak for bedre forvaltning av kystbestander i Sør-Norge
 • bidra til at kontrollmyndighetenes ressurser og kompetanse utnyttes bedre gjennom å
  • presisere salgslagenes kontrolloppgaver og styrke oppfølgingen av salgslagenes kontrollaktiviteter
  • sikre at Fiskeridirektoratet utnytter tilgjengelig informasjon til mer målrettet kontroll og styrker det operative samarbeidet mellom kontrollmyndighetene
  • sørge for at Fiskeridirektoratet gir næringen og allmennheten bedre informasjon om hovedresultater av kontrollene
 • sørge for framdrift i arbeidet med å forenkle fiskeriregelverket

 

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843