Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
Dokumentets forsideillustrasjon

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi

Dokument 3:5
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Norge har med EUs fornybardirektiv forpliktet seg til å øke andelen av fornybar energi til 67,5 prosent i 2020. Felles elsertifikat-marked med Sverige er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Her er det et felles mål å øke årlig kraftproduksjon med 26,4 TWh fra 2012 til 2020. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har understreket at det må legges til rette for at halvparten av dette realiseres i Norge.

Olje- og energidepartementet har ansvaret for at konsesjonsbehandlingen gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad departementet legger til rette for en effektiv konsesjons- og klagesaksbehandling som ivaretar målet om økt fornybar energiproduksjon.

Funn og anbefalinger

Konsesjonsbehandlingen tar fortsatt lang tid:

Det tar i gjennomsnitt 3,7 år å behandle småkraftkonsesjoner og 5,5 år å behandle vindkraftsaker med konsekvensutredning. Dersom saken påklages, forlenges saksbehandlingen med ytterligere to år. I store vannkraftsaker tar det 7,9 år før det gis konsesjon.

Riksrevisjonens funn viser at saksbehandlingen kan effektiviseres.

Avklare utredningskrav:

Manglende kunnskap om konsekvenser for blant annet kulturminner, reindrift og biologisk mangfold fører til økt behov for utredning. Manglende avklaring av omfang og metode for utredningskrav reduserer effektiviteten i saksbehandlingen.

Riksrevisjonen anbefaler departementet å oppdatere og bearbeide retningslinjene for vindkraft og småkraft for å gi omforente utredningskrav og tydelig metodikk.

Kø og opphold utgjør nær 20 prosent av saksbehandlingstiden for vindkraftsaker i NVE

Køen vokser – per juni hadde NVE 106 vindkraftsaker til behandling. Stolpediagram som viser forhold mellom kø, opphold, øring, tilleggsutredning, planendring og øvrig saksbehandling

Videreutvikle rutiner for effektive prosesser:

Økt saksbehandlingskapasitet bidrar positivt, men det har vært en økning i antall saker som ligger til behandling.

Rutiner for tidlig avslag av saker kan utnyttes bedre for å konsentrere saksbehandlingen om de mest realistiske sakene, og kvalitetssikringen må styrkes.

Riksrevisjonen anbefaler departementet å ta initiativ til å videreutvikle rutiner for å sikre effektive konsesjonsprosesser.

Behov for bedre styring:

Det er behov for å gjøre de overordnede styringssignalene tydeligere og å forbedre styringsverktøyene for å sikre mer forutsigbare og effektive konsesjonsprosesser.

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet vurderer å utarbeide en helhetlig strategi som sikrer samordnet satsing på fornybar energiproduksjon og effektiv bruk av styringsverktøy.

Konfliktreduserende tiltak kan utnyttes bedre:

Det er uenighet om hvordan konsultasjonen skal praktiseres for å være i samsvar med ILO-konsesjonen. Innsigelsesinstituttet oppfattes som uklart, rutiner for å sikre tidlig dialog og kunnskapsdeling utnyttes ikke godt nok, og det er ikke krav om å utrede alternativer.

Riksrevisjonen anbefaler departementet å vurdere behovet for å styrke konfliktreduserende tiltak i konsesjonsprosessen.

Manglende nettkapasitet forsinker saksbehandling og utbygging:

Manglende strategier for kraftutbygging gjør det vanskelig å samordne satsingen på fornybar energi med nettutviklingsplaner.

Det er positivt at NVE nå samordner konsesjonsbehandlingen av nett og kraftproduksjon, og at det er lagt til rette for økt nettkapasitet.Figur som viser realiserte konsesjoner, vedtak som er påklaget og realiseringer begrenset av nettkapasitet

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843