Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
Dokumentets forsideillustrasjon

Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken

Dokument 3:3
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Bakgrunnen for undersøkelsen er at 16 departementer bevilger midler til forskning og utvikling gjennom Forskningsrådet. De samlede offentlige bevilgningene til forskning og utvikling er betydelige, og var i 2011 på om lag 23,5 mrd. kroner. Forskning er også i økende grad sektorovergripende. Selv om sektorprinsippet tilsier at departementene skal ha stor innflytelse over utformingen av prioriteringene innen forskningen, er det et stort behov for at Kunnskapsdepartementet sikrer god overordnet koordinering av forskningspolitikken og en koordinert styring av Forskningsrådet.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad Kunnskapsdepartementet har ivaretatt den overordnede koordineringen av forskningspolitikken slik Stortinget har forutsatt.

Hovedfunn og anbefalinger

Svak koordinering av forskningsstrategisk arbeid

Kunnskapsdepartementet bør styrke samarbeidet med sektordepartementene om det tverrdepartementale, forskningsstrategiske arbeidet.

Svakheter i koordineringen av styringssignalene overfor Forskningsrådet

  • Departementenes bruk av delmål i tildelingsbrevene til Forskningsrådet bør begrenses for å sikre mer koordinerte styringssignaler overfor rådet. Kunnskapsdepartementet bør videreføre dialogen med sektordepartementene om dette.
  • Kunnskapsdepartementet som etatsstyrer av Forskningsrådet, bør sikre at rådets årsrapport legger til rette for at sektor departementene kan vurdere Forskningsrådets mål- og resultatoppnåelse.

Mangelfull koordinering av budsjettprosessen og svak utnyttelse av departementenes forskningsutvalg (DFU) som koordineringsorgan

  • Kunnskapsdepartementet har ikke budsjettmøter med sektordepartementene hvor overordnede prioriteringer i neste års statsbudsjett drøftes
  • Budsjettsaker drøftes i liten grad i departementenes forskningsutvalg (DFU)

Anbefalinger:

  • DFU bør i større grad benyttes til å drøfte viktige forskningsstrategiske saker
  • Kunnskapsdepartementet bør vurdere om DFU i større grad bør bli et saksforberedende organ for regjeringens forskningsutvalg.

Kunnskapsdepartementets generelle oppfølging av forsknings samarbeidet med EU vurderes som god, men det er behov for tydeligere prioriteringer på området

Riksrevisjonen anbefaler at:

  • Kunnskapsdepartementet følger opp at Forskningsrådet gir klarere råd om prioriteringer i forsknings samarbeidet med EU.
  • Kunnskapsdepartementet i større grad sikrer at prioriteringene i forskningssamarbeidet med EU blir inkludert i budsjettdiskusjonene med øvrige departementer.
Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843