Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
Illustrasjon: Lasteskip, containerbil, tog, havnekraner. Foto: Shutterstock

Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

Dokument 3:7 (2017-2018)
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Det har siden 1990-årene vært et mål at godstransport over lange avstander i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø og bane. I Nasjonal transportplan 2014–2023 står det at regjeringen vil styrke konkurranseevnen til godstransport på sjø og jernbane og legge til rette for å overføre godstransport fra vei til sjø og bane. Gjennom internasjonale avtaler har Norge i mange år forpliktet seg til klimagassreduksjoner – likevel fortsetter CO2-utslipp fra godstransport på vei å øke. I forhold til folketallet hadde Norge omtrent 35 prosent flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy enn gjennomsnittet i Europa i perioden 2011–2013. Undersøkelsen omfatter hovedsakelig perioden fra 2010 til 2016.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere utviklingen for godstransport på vei, sjø og bane der det er konkurranse mellom transportformene, og årsakene til at det har vært en eventuell manglende overføring av gods fra vei til sjø og bane.

Funn

Målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane er ikke nådd

 • For transport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal, har veitransporten i 2010–2015 økt like mye eller mer enn transport på sjø og bane.
 • Dersom veitransporten på disse strekningene hadde vært utført på sjø og bane i stedet, ville kostnadene for samfunnet som følge av ulykker, forurensning, støy, veislitasje og køer blitt betydelig mindre.

Myndighetene har ikke klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport

 • Veitransporten er blitt raskere, billigere og mer fleksibel sammenlignet med sjø- og jernbanetransporten.
 • Det er gjennomført få tiltak for å styrke konkurranseevnen til godstransport på jernbanen.
 • Sjøtransport koster mindre enn veitransport, men tar lengre tid og er mindre fleksibel.
 • Det har blitt lagt bedre til rette for arealer til tilbydere og brukere av transport langs hovedveinettet enn ved havner og jernbaneterminaler.

Det er svakheter i departementets oppfølging av målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

 • Departementet har ikke hatt god nok styringsinformasjon. Det er i perioden 2010–2016 ikke satt konkrete resultatmål for å sikre at målet om godsoverføring nås, og departementet har ikke fulgt opp hvilke resultater transportetatene har oppnådd. Verken departementet eller etatene har hatt informasjon om hvorvidt tiltak som er satt i verk, har hatt effekt. Manglende informasjon og kunnskap kan ha ført til at tiltak som kan føre til overføring av gods til sjø og bane, ikke har blitt foreslått eller gjennomført.
 • Departementet har iverksatt få tiltak for å nå målet om å få mer godstransport over fra vei til sjø og bane.

Figur: Utvikling i andeler av godstransporten (i tonnkilometer) der det er konkurranse mellom transportformene, 2010–2015 

 

Figur: Konkurranseevnen til veitransport sammenlignet med sjø- og jernbanetransport på strekninger der det er konkurranseFigur: Konkurranseevnen til veitransport sammenlignet med sjø- og jernbanetransport på strekninger der det er konkurranse

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å

 • sørge for en felles strategi for å følge opp det vedtatte målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 • vurdere å styrke de økonomiske virkemidlene, gjennomføre planlagte tiltak, og sørge for utredning av nye tiltak, for å øke konkuranseevnen til sjø og jernbane sammenlignet med vei
 • ivareta godstransportens interesser i prosesser for arealplanlegging rundt havner og jernbaneterminaler på en slik måte at det fremmer overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 • sørge for sterkere styring og oppfølging av
  • om målet om overføring av gods fra vei til sjø og jernbane nås
  • effekter av tiltak for godsoverføring
Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843