Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
Dokumentets forsideillustrasjon

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet

Dokument 3:3
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Helsedirektoratet har et betydelig antall ansatte og forvalter store økonomiske ressurser. Direktoratets legger premisser for tjenesteutforming innen helsesektoren, både i kommunehelsetjenesten og i sykehusene, og har stor betydning for befolkningens liv og helse. De samfunnsmessige konsekvensene av mangler ved Helsedirektoratets virksomhet kan bli betydelige.

Målet med revisjonen har vært å vurdere om Helsedirektoratet forvalter sine oppgaver effektivt, om ledelsen har etablert hensiktsmessige systemer for styring og oppfølging av virksomheten, og om Helse- og omsorgsdepartementet har en tilstrekkelig god etatsstyring av direktoratet.

Funn og anbefalinger

Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Helsedirektoratet er for omfattende, for detaljert og i hovedsak konsentrert om én av direktoratets tre tillagte roller

Riksrevisjonen mener at Helse- og omsorgsdepartementet bør bedre styringsdialogen med Helsedirektoratet. Blant annet bør departementet videreutvikle sin styring av direktoratet i tråd med prinsippene om mål- og resultatstyring og legge bedre til rette for en balansert utøvelse av Helsedirektoratets tre pålagte roller.

Det er vesentlige svakheter ved Helsedirektoratets virksomhetsstyring

Riksrevisjonen mener at Helsedirektoratet bør styrke sin interne virksomhetsstyring gjennom en mer enhetlig tilnærming til 0intern kontroll, og ved å bedre informasjonsgrunnlaget for å kunne følge opp om oppgaver løses effektivt.

Lovfortolkninger tar for lang tid og gjøres ikke godt nok kjent

Riksrevisjonen anbefaler at Helsedirektoratet videreutvikler styringsverktøyene for saksbehandlingen og oppretter et bedre system for å offentliggjøre prinsipielle lovfortolkningssaker.

Helsedirektoratet undersøker ikke systematisk hvordan tilskudd til kommunene treffer målgruppen og hvilke resultater tilskuddsordningene fører til

Riksrevisjonen anbefaler at det utarbeides bedre informasjon om hvordan tilskuddsmidler fordeles på målgruppene og hvilke effekter tilskuddsordningene har.

Arbeidet med nasjonale planer bygger i liten grad på tidligere erfaringer

Riksrevisjonen anbefaler at Helsedirektoratet systematiserer arbeidet med nasjonale planer og bruke dette som grunnlag for utviklingen av nye planer.

Arbeidet med å implementere retningslinjer og veiledere er lite systematisk

Riksrevisjonen anbefaler at det arbeides mer systematisk med implementering av retningslinjer og veiledere.

Om Helsedirektoratet:

  • 52 nasjonale faglige retningslinjer og 153 veiledere
  • Ansvar for 36 nasjonale planer
  • 40 tilskuddsordninger rettet mot kommunene med et samlet budsjett på 7,9 milliarder kroner
  • Regelverksforvalter for 28 helserelaterte lover med tilhørende forskrifter (tallene er per 2012)
Omhandler følgende departement:

 Relatert innhold

 Aktuelle nettsteder

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843