Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
Dokumentets forsideillustrasjon: Personer på konsert, i gruppe på gata, på skole

Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger

Dokument 3:3
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

IMDi har som en av sine viktigste oppgaver å bidra til at kommunene raskt bosetter det antall flyktninger som det er behov for. Antall flyktninger som skulle bosettes i kommunene økte fra 3826 personer i 2007 til 6087 personer i 2009. Bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene. Viktige virkemidler i IMDis arbeid er blant annet integreringstilskuddet og dialogen med kommunene. Kommunene er gjennom introduksjonsordningen forpliktet til å gi de bosatte flyktningene et introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet skal gi flyktningene ferdigheter i norsk språk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til deltakelse i yrkeslivet. IMDi skal følge opp resultatene i introduksjonsordningen.
Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om måloppnåelsen på viktige områder innen integrering er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, og hvordan IMDi har bidratt til måloppnåelsen. Det har også vært et mål å vurdere departementets styring og oppfølging av IMDi.

Metode

De viktigste metodene i undersøkelsen har vært analyse av statistikk og dokumenter, intervjuer med representanter for ulike enheter i IMDi og en spørreskjemaundersøkelse i bosettingskommunene. Undersøkelsen er begrenset til IMDis arbeid med bosetting og kvalifisering av flyktninger gjennom introduksjonsordningen.

Resultater

Det ble i 2009 bosatt langt flere flyktninger enn tidligere, men IMDi nådde ikke målet som er satt for rask bosetting. 77 prosent av flyktningene ble bosatt innen fristen på seks måneder. For enslige mindreårige er fristen tre måneder, men bare 27 prosent av disse flyktningene ble bosatt innen denne fristen. Undersøkelsen viser at IMDi i stor grad har tatt i bruk de virkemidlene direktoratet har til rådighet i arbeidet med bosetting. Måloppnåelsen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger har imidlertid vært svak i flere år. Dette viser etter Riksrevisjonens mening at virkemidlene som har vært brukt i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige, ikke har vært effektive nok.

Det går fram av undersøkelsen at flere flyktninger deltar i norskopplæringen og består skriftlige prøver, noe som innebærer at IMDis måloppnåelse er forbedret. Undersøkelsen viser imidlertid at det er behov for å gjennomgå kvaliteten i kommunenes norskopplæring mer inngående.

Undersøkelsen viser også at færre flyktninger gikk over i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogrammet i 2009 enn i 2008. Dette kan ha flere årsaker, og Riksrevisjonen har merket seg at IMDi vil undersøke de svake resultatene nærmere. Etter Riksrevisjonens vurdering er det viktig at IMDi og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet følger opp at introduksjonsprogrammene i kommunene har tilfredsstillende kvalitet.

Undersøkelsen viser at IMDi er et viktig virkemiddel i integreringsarbeidet. God måloppnåelse forutsetter imidlertid et tett samarbeid mellom IMDi og andre aktører. Riksrevisjonen mener at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har et særlig ansvar for å sikre dette samarbeidet.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843