Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
Dokumentets forsideillustrasjon: Stortingsmeldinger, mennesker rundt møtebord, kalkulator, graf, blyantspiss, pengesedler

Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten

Dokument 3:6
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Staten bruker store ressurser på konsulenttjenester. Konsulenttjenester kan dekke behov for spisskompetanse og kapasitet som det er kostbart og uhensiktsmessig å bygge opp internt, og det kan bidra til opplæring og kompetanseutvikling.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere statens bruk av konsulenter, gi en oversikt over omfanget og hvilke behov som ligger til grunn, og å se på årsaker til at konsulentbruken eventuelt ikke er målrettet og hensiktsmessig.

Funn

Bruken av konsulenttjenester i statlige virksomheter er omfattende og har i stor grad sammenheng med moderniseringen av statlig forvaltning

 • Kjøp av konsulenttjenester utgjorde i 2015 anslagsvis 12 milliarder kroner.
 • Om lag 6 milliarder kroner ble brukt på bistand til utvikling og drift av ikt-systemer.
 • 1 milliard på utredning og kvalitetssikring.

Figur: Utgifter til konsulenttjenester i 2015 fordelt etter sektorer (departementsområder), i mill. kroner. Justis- og beredskap mest, arbeids- og sosial minst. 

Figur: Figur: Utgifter til konsulenttjenester i 2015 fordelt på virksomhetstyper, i mill. kroner. Direktorater o.l. mest, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter minst. 

Statlige virksomheter bruker konsulenttjenester uten at behov og formål med tjenestene er tilstrekkelig klarlagt

 • To tredeler av de undersøkte virksomhetene mangler strategi for hva det offentlige skal utføre selv, og hva som bør overlates til markedet.
 • • Bestillerkompetansen kan forbedres.

Statlige virksomheter har potensial til å bedre prosessen med kjøp og bruk av konsulenttjenester

 • En betydelig andel av medarbeiderne i statlige virksomheter opplever prosessen ved kjøp og bruk av konsulenttjenester som «noe utfordrende», og at utførte tjenester i noen eller stor grad har avveket fra inngåtte avtaler i kvalitet, kostnad og tidsbruk.
 • Bruk av konsulenttjenester til ikt-prosjekter stiller store krav til kompetanse, ressurser og systemer. Med opprettelsen av Digitaliseringsrådet i 2016 er det etablert en ordning for bedre kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag og styringsdokumenter.

Mange statlige virksomheter legger ikke godt nok til rette for kompetanseoverføring og gjenbruk av erfaringer fra tidligere konsulentkjøp

 • Det settes ikke av nok tid og ressurser til å få overført kompetanse som en del av konsulentoppdrag.
 • Erfaringer fra tidligere konsulentkjøp blir i liten grad systematisk registrert og brukt ved senere konsulentkjøp.

Statlige virksomheter kan utnytte tilgjengelig støtteverktøy bedre

Direktoratet for forvaltning og IKT har utarbeidet en ny veileder for håndtering av konsulenttjenester, har standardkontrakter som kan forbedre anskaffelsesprosessen og en metodikk for prosjektgjennomføring. Riksrevisjonen vurderer det slik at virksomhetene ikke bruker disse nok.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT å være en mer aktiv pådriver for å få statlige virksomheter til å benytte veiledere, prosjektmetodikk og annen støtte i forbindelse med kjøp og bruk av konsulenttjenester.

Dette kan bidra til at

 • statlige virksomheter som planlegger omfattende konsulentbruk, utformer en strategi for hvilke oppgaver som kan løses av konsulenter, og at mandatene for konsulentoppdragene blir mer presise
 • statlige virksomheter anskaffer, følger opp og evaluerer konsulenttjenester på en hensiktsmessig måte
 • statlige virksomheter legger bedre til rette for overføring av kompetanse fra konsulent til virksomhet
 • Omhandler følgende departement:

  Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

  Telefon: +47 22 24 10 00

  Org.nr: 974 760 843