Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
Dokumentets forsideillustrasjon

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd

Dokument 3:12
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Det er en viktig kulturpolitisk oppgave å legge til rette for at alle kan oppleve et mangfold av kulturtilbud og kunstneriske uttrykk og delta i et aktivt kulturliv, uavhengig av geografiske og sosiale skillelinjer.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse om tilskuddene til kunstområdene scenekunst, musikk og visuell kunst er hensiktsmessig utformet, forvaltet og fulgt opp av tilskuddsforvalterne og departementet ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger.

Undersøkelsen omfatter bevilgninger forvaltet av Norsk kulturråd, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde i perioden 2006–2012. I 2012 utgjorde disse 580 mill. kroner.

Funn og anbefalinger

Det har vært en sterk økning i tilskuddene til Norsk kulturfond i perioden, men det er forskjeller i den geografiske fordelingen av tilskuddene

Tilskuddene som tildeles gjennom Norsk kulturfond er mer enn fordoblet fra 2006 til 2012. Det er imidlertid store geografiske forskjeller både i tilskudd per innbygger og andel innvilgede søknader.

  • Norsk kulturråd bør vurdere å innhente mer kunnskap om årsakene til de store regionale forskjellene i fordelingen av tilskuddsmidlene, og på denne bakgrunn iverksette hensiktsmessige tiltak med sikte på utjevning.

Det er svakheter i tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd, og søknadsbehandlingen har ikke vært tilstrekkelig dokumentert

Antall søknader har økt betydelig, og store deler av saksbehandlingen utføres manuelt. Begrunnelse for avslag eller støtte er derfor ikke tilstrekkelig dokumentert i et betydelig antall saker. Norsk kulturråd skal imidlertid i løpet av 2013 ta i bruk et elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem som kan bidra til å bedre dokumentasjonen i søknadsbehandlingen.

Norsk kulturråd har ikke god nok oppfølging og informasjon om bruken av tilskuddene

Det foreligger ikke en samlet oversikt over om prosjektene som det er gitt tilskudd til, blir gjennomført som forutsatt. Det gjør det svært vanskelig å si om tilskuddene bidrar til å nå de målene og resultatkravene som er satt.

  • Ved innføringen av nytt søknads- og saksbehandlingssystem bør Norsk kulturråd etablere systemer og rutiner som gir bedre dokumentasjon av bruk av midlene og måloppnåelsen for den enkelte tilskuddsordningen samtidig som hensynet til brukerne av ordningene ivaretas i størst mulig grad.

Kulturdepartementets styring har ikke sikret tilfredsstillende tilskuddsforvaltning

Siden søknadsmengden har økt betydelig og tilskuddsforvaltningen har foregått i flere år uten tilstrekkelig elektronisk støttesystem, burde Kulturdepartementet ha tatt initiativ til nødvendige forbedringstiltak på et tidligere tidspunkt for å sikre betryggende tilskuddsforvaltning i Norsk kulturråd.

  • Kulturdepartementet bør påse at tilskuddsforvaltningen fungerer effektivt og hensiktsmessig, og at fastsatte mål og resultatkrav for ordningene nås.
Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843