Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
Dokumentets forsideillustrasjon: By, trer, svevestøv- og nitrogendioksidformler, oppramsing av lunge- og karsykdommer, mennesker

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder

Dokument 3:3
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Luftforurensning er helseskadelig, og ifølge Folkehelseinstituttet inntreffer det negative helseeffekter ved forurensningsnivåer som forekommer normalt i norske byer og tettsteder. Vegtrafikk er den dominerende kilden.

Norge har hatt nasjonale mål for luftkvalitet siden 1999, med 1. januar 2010 som frist. Siden 2001 har det vært et mål at transportpolitikken skal bidra til å nå målene.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet. Undersøkelsen belyser utvikling og status i 14 norske kommuner og byområder som har så høye konsentrasjonsnivåer av svevestøv og nitrogendioksid at de er pålagt å overvåke forurensningen. Undersøkelsen omfatter perioden 2005–2014.

Funn og anbefalinger

Lokal luftkvalitet er ikke i tråd med fastsatte mål

  • 11 av 14 kommuner som overvåker svevestøvnivåer, er fortsatt langt unna det nasjonale målet for svevestøv.
  • I Bergen, Drammen, Oslo, Trondheim og Stavanger har nivået for nitrogendioksid gjentatte år siden 2010 overskredetforskriftens grenseverdi.
  • Målstrukturen på området gir ulike mål som har ulik status og er bare delvis sammenlignbare. Det er uoversiktlig og krevende for kommunene å forholde seg til.

Riksrevisjonen anbefaler Klima- og miljødepartementet å forenkle målstrukturen.

Kommunenes etterlevelse og Miljødirektoratets oppfølging av forurensningsforskriften er ikke god nok for å nå målene for luftkvalitet

  • Flere kommuner hadde i perioden fram til 2014 ikke utarbeidet tiltaksutredninger i tråd med kravene.
  • Miljødirektoratets oppfølging av kommunene etter 2013 har ført til at flere kommuner har utarbeidet slike utredninger.
  • Riksrevisjonen anbefaler Klima- og miljødepartementet å sørge for at Miljødirektoratet forsterker sin veiledning og oppfølging av kommunene som forurensningsmyndighet.

Sentrale transportpolitiske virkemidler kan i større grad bidra til god luftkvalitet

Metodene for prissetting av luftkvalitet og miljøvennlige transportmidler fører til at konseptvalgutredninger i liten grad fanger opp konsekvenser for luftkvalitet.

Fordeling av ansvar og oppgaver på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer gjør det krevende å nå målene for lokal luftkvalitet

  • Klima- og miljødepartementet har få egne virkemidler på området, og er avhengig av at Samferdselsdepartementet legger til rette for lokale virkemidler, og av at kommunene tar dem i bruk. Kommunene kan oppleve at de har begrensede muligheter til å pålegge Statens vegvesen å gjennomføre tiltak. Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen kan hevde at enkelte kommuner unnlater å ta i bruk tilgjengelige virkemidler fordi det er lokalpolitisk kontroversielt.
  • Riksrevisjonen mener at nåværende ansvarsdeling mellom sektorer og forvaltningsnivåer kan åpne for pulverisering av ansvar og manglende evne til å beslutte og iverksette effektive tiltak.

Riksrevisjonen anbefaler at

  • Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen gjør det klarere for kommunene hvilke tiltak som er tilgjengelige og praktisk gjennomførbare, og hvilken effekt de vil ha på lokal luftkvalitet.
  • Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet å gå gjennom oppgave- og ansvarsfordelingen mellom aktuelle sektorer og forvaltningsnivåer med sikte på en mer effektiv virkemiddelbruk og måloppnåelse.
Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843