Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
Dokumentets forsideillustrasjon

Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift

Dokument 3:11
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

I 2012 ble det fastsatt merverdiavgift for 221 mrd. kroner, noe som utgjorde om lag 30 prosent av samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge. Skatteetaten mottok dette året 1,6 millioner merverdiavgiftsoppgaver, og toll- og avgiftsetaten behandlet 5,2 millioner innførselsdeklarasjoner.

Merverdiavgiftssystemet er basert på tillit. Det er de næringsdrivende selv som deklarerer avgift som skal betales eller utbetales, og dette gir betydelig risiko for både ubevisste og bevisste feil hos den avgiftspliktige.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan skatte- og avgiftsmyndighetenes kontrollarbeid bidrar til å nå Stortingets mål om korrekt fastsettelse av merverdiavgift.

Undersøkelsen omfatter perioden 2010–2012.

Funn og anbefalinger

Det er behov for mer effektiv utvelgelse av avgiftsoppgaver og deklarasjoner for kontroll

Etatenes metoder for automatisk utvelgelse av oppgaver og deklarasjoner til kontroll stopper langt flere enn det som følges opp.

Skatteetaten og toll- og avgiftsetaten bør vurdere tiltak for en mer effektiv utvelgelse av avgiftsoppgaver og deklarasjoner for kontroll av merverdiavgift.

Det er behov for forenklet informasjonsutveksling og økt samhandling internt i skatteetaten og mellom etatene i kontrollen av merverdiavgift

Etatene ser behov for å forenkle utvekslingen, og for å utveksle mer informasjon og tidligere. Også innad i skatteetaten er det behov for mer utveksling av varsler om mulige overtredelser.

Finansdepartementet bør vurdere tiltak som legger til rette for økt samhandling mellom skatteetaten og toll- og avgiftsetaten, for å sikre effektiv kontroll og korrekt fastsettelse av merverdiavgift.

Toll- og avgiftsetatens ikt-systemer begrenser effektiviteten i kontrollen av merverdiavgift

Systemer som ikke har tilstrekkelig funksjonalitet og kompatibilitet gjør kontrollarbeidet mer ressurskrevende enn nødvendig.

Skatteetaten har ikke styrket kontrollen av merverdiavgiftsregisteret

Skatteetaten bør vurdere å styrke kontrollen av merverdiavgiftsregisteret og å sikre en mer likeartet kontroll ved registrering.

Skatteetaten ivaretar ikke kravet om likebehandling ved bruk av tilleggsavgift

I én region ble det i 2012 ilagt tilleggsavgift i 30 prosent av kontrollene som avdekket feil, i en annen i 4 prosent. 

Finansdepartementet bør følge opp at skatteetaten iverksetter tiltak som sikrer likebehandling ved bruk av tilleggsavgift i oppgavekontrollen.

Det er stor variasjon i kontrolldekningen av merverdiavgiftsrevisjoner i toll- og avgiftsetaten

Lav kontrolldekning over tid kan svekke etterlevelsen av regelverket og øker risikoen for avgiftsunndragelser.

Det er behov for bedre kunnskap om effekter av informasjon- og veiledningstiltak

Revisjonen viser at regionene i skatteetaten i liten grad måler effekt av slike tiltak, og at det er stor variasjon i tollregionenes måling.

Skatteetaten og toll- og avgiftsetaten bør i større grad initiere tiltak for å kunne måle effekter av informasjons- og veiledningsarbeidet.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843