Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter
Togskinner, tog, vei over fjellet. Fotografier: Scanstockphoto/BF Sandnes, Thor Jorgen Udvang og Andrey Armyagov

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter

Dokument 3:4
Last ned dokument
Sammendrag

Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 satte et mål om å halvere den anslåtte planleggingstiden på ti år for store samferdselsprosjekter. I den følgende NTP for 2018–2029 ble målet endret til å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden. Denne undersøkelse gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samferdselsprosjekter som gjennomgår alle faser i planprosessen.

Funn

Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter er fortsatt ikke redusert

Sammenstillingen av planleggingstidviser at et stort samferdselsprosjekt, dersom det gjennomgår alle faser av en planprosess og bruker gjennomsnittlig tid, estimeres til om lag elleve år og fem måneder fra konseptvalgutredning bestilles til Stortinget vedtar bevilgning. Dette er omtrent det samme som de ti årene planleggingstiden tidligere har blitt anslått til.

Det er lite trolig at planleggingstiden for store samferdselsprosjekter vil bli vesentlig redusert med dagens virkemidler og plansystem

Gjeldende plansystem forutsetter omfattende utredning og tydelige krav til medvirkning. Det er målkonflikt mellom målet om raske planprosesser og å gjennomføre planprosesser i henhold til krav og intensjoner i regelverket. Undersøkelsen av et utvalg samferdselsprosjekter på veg og bane viser at det er fire sentrale årsaker til at disse prosjektene har hatt lang planleggingstid:

  • Innsigelser
  • Omfattende utredningsarbeid
  • Prosjektets prioritering i nasjonal transportplan
  • Nye behandlingsrunder fordi interessemotsetninger ikke løses gjennom kommunens planbehandling

Figur: Oversikt over årsaker til lang planleggingstid og tiltak for redusert planleggingstid, og hvor de inntreffer i planprosessene  

Tiltakene som myndighetene har iverksatt, møter i begrenset grad årsakene til lang planleggingstid

  • Fritak for KVU/KS1 og planlegging uten kommunedelplan kan redusere samlet utrednings- og planleggingstid, men kan gjøre det nødvendig å utvide andre planfaser
  • Innstramming i innsigelsespraksisen påvirker i liten grad planleggingstid i prosjekter der legitime interesser står mot hverandre
  • Tiltaket Økt bruk av statlig plan er benyttet oftere, men er fortsatt lavt

Anbefalinger

For å nå målet om redusert planleggingstid, anbefaler Riksrevisjonen Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet å følge opp utviklingen i planleggingstid og vurdere behovet for ytterligere tiltak, herunder

  • sørge for bedre sammenheng mellom planprosessene og prioritering i nasjonal transportplan og budsjettproposisjonene
  • vurdere behovet for i større grad å sette frister for planleggingstiden for de enkelte prosjektene
  • vurdere muligheter for forenklinger i plansystemet

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Effektiv planlegging er ifølge Stortingets transport- og kommunikasjonskomite avgjørende for å innfri de store ambisjonene for samferdselssektoren. Samferdselsdepartementet anslo i 2012 at den totale planleggingstiden var om lag 10 år. Et mål om halvering av planleggingstid for store samferdselsprosjekter ble tydelig uttrykt i Nasjonal transportplan 2014–2023. I Nasjonal transportplan 2018–2029 er målet videreført som et mål om effektivisering av planprosessene og redusert
planleggingstid. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere arbeidet myndighetene så langt har gjennomført for å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. Undersøkelsen omfatter investeringsprosjekter på over 750 mill. kroner på riksveg og jernbane i perioden fra 2010 til 2017.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843