Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV
Dokumentets forsideillustrasjon: Tegninger av mennesker, ark, penner, husholdningsbudsjett

Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV

Dokument 3:10
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Formålet med revisjonen har vært å undersøke om NAV har etablert en effektiv ressursutnyttelse i ytelsesforvaltning i fylkeslinjen, og å identifisere organisatoriske og styringsmessige årsaker til at ressursutnyttelsen varierer mellom fylkene.

Det er forutsatt at produksjonen av arbeids- og velferdstjenestene skal skje på en mest mulig effektiv måte. En effektiv arbeids- og velferdsforvaltning må sørge for at tjenestene som ytes frambringes uten unødig ressursbruk. Et formål med opprettelsen av de spesialiserte forvaltningsenhetene i NAVs ytelsesforvaltning var å sikre bedre kvalitet i vedtak og tjenesteyting ved kortere saksbehandlingstid, høyere kvalitet i vedtak og informasjon og likebehandling.

Metode

Undersøkelsen er basert på en produktivitetsanalyse av NAVs ytelsesforvaltning, intervjuer og dokumentanalyse av saksmapper og styringsdokumenter. Videre er det blant annet innhentet informasjon om etatens ressursbruk, saksbehandlingsstatistikk, sykefravær og brukertilfredshet.

Resultater

Undersøkelsen viser at NAV i perioden 2007-2010 ble tilført vesentlig økte ressurser uten at antallet ubehandlede saker og saksbehandlingstiden ble nevneverdig redusert. Videre viser undersøkelsen at det er et betydelig potensial for bedring av produktiviteten og for å sikre riktig prioritering av ressursene.

Det er betydelige forskjeller i fylkenes samlede bemanning ved NAV-kontorer og forvaltningsenheter. Undersøkelsen viser at det er urimelig store forskjeller i forvaltningsenhetenes bemanning per innbygger. Forvaltningsenheten med høyest bemanning har 50 prosent flere årsverk per innbygger enn forvaltningsenheten med laveste bemanning. For å bedre måloppnåelsen bør ressursene omfordeles mellom enheter.

Analysene viser at det er betydelige forskjeller mellom fylkene når det gjelder produktivitet. Undersøkelsen viser at det mest produktive fylket har en produksjon per årsverk som er 47 prosent større enn det minst produktive fylket. Beregninger viser at etaten kunne ha løst den samme oppgavemengden med nærmere 300 færre årsverk dersom alle forvaltningsenhetene i NAV hadde en produktivitet tilsvarende gjennomsnittet av de fem mest produktive fylkene. Fylker med høyere produktivitet i forvaltningsenhetene har som hovedregel lavere restansenivå, kortere saksbehandlingstid og mer fornøyde brukere enn fylker med mindre produktive forvaltningsenheter. Departementet og direktoratet bør bruke kriterier for produktivitet i styringen av etaten, og bør også etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for å styre etatens samlede ressurser på en best mulig måte.

Av undersøkelsen framgår det at produktivitetsforskjellene mellom fylkene henger sammen med interne forhold i det enkelte fylket, og at høy produktivitet og måloppnåelse forutsetter god håndtering av forhold av ledelsesmessig karakter. Ledelsen i direktoratet NAV Fylkene og forvaltningsenhetene har alle sentrale roller i arbeidet med å videreutvikle gode felles løsninger for å etablere en mer effektiv ytelsesforvaltning. Blant annet bør arbeidet med produksjonsstyring, forbedringsmetodikk og kompetansebygging styrkes ytterligere.

Kvaliteten i ytelsesforvaltningen har over tid ikke vært tilstrekkelig vektlagt i styringen. Det foreligger lite informasjon om kvaliteten i arbeidet som utføres i NAV Forvaltning og i NAV-kontorer. Direktoratet har iverksatt kontrolltiltak i form av nøkkelkontroller for å fremme kvaliteten, men utviklingen av robust styringsinformasjon om kvaliteten i NAVs arbeid ligger fortsatt fram i tid. Antallet klager og omgjøringer er betydelig, og indikerer variabel kvalitet og forvaltningspraksis i ytelsesforvaltningen.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843