Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
Dokumentets forsideillustrasjon

Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV

Dokument 3:16
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Samarbeidet mellom staten og kommunen skal bidra til at det totale virkemiddelapparatet i NAV brukes på en mest mulig effektiv måte sett fra brukerens side, uavhengig av om eierskapet til ytelsene eller tjenestene er statlige eller kommunale. Et godt samarbeid mellom ansvarsområdene er dermed nødvendig for at alle brukere skal få den veiledning og bistand de har behov for fra NAV-kontorene.

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad modellen med partnerskap mellom stat og kommune fungerer hensiktsmessig og i tråd med de føringene Stortinget ga i forbindelse med NAV-reformen.

Metode

Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser til veiledere og ledere ved landets NAV-kontor. Det er gjennomført intervjuer med ledere og ansatte ved NAV-kontor, kommuneledelsen i kommuner, NAV Fylker, utvalgte brukerorganisasjoner, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeidsdepartementet. Data fra NSD og Arbeids- og velferdsdirektoratet er også benyttet. Undersøkelsen omfatter i hovedsak årene 2010 og 2011.

Resultater

Undersøkelsen viser at et flertall av ansatte og ledere ved NAV-kontorene mener at samarbeidet mellom den statlige og den kommunale delen av kontoret alt i alt fungerer godt. Samtidig viser undersøkelsen at samarbeidet mellom staten og kommunen kan bli bedre på flere områder.

Et flertall av ansatte og ledere mener at både statlig og kommunalt ansatte i større grad enn i dag bør kunne arbeide på hverandres områder. Mange ansatte mener at skillet mellom statlige og kommunale ansvarsområder i NAV-kontoret gjør det vanskelig å gi en individuell og tett oppfølging av brukere med behov for koordinerte tjenester fra stat og kommune.

Både den administrative ledelsen i en rekke kommuner og lederne ved NAV-kontorene opplever den statlige styringen som mer systematisk og detaljert enn den kommunale styringen. Ansatte opplever at oppgaver innenfor det statlige ansvarsområdet i praksis blir prioritert ved kontoret.

Partnerskapet mellom staten og kommunen vies liten oppmerksomhet i styringsdialogen i arbeids- og velferdsetaten. I mål- og disponeringsbrevene til fylkene og i virksomhetsrapporteringen omtales partnerskapet med kommunen i liten grad utover det som gjelder kvalifiseringsprogrammet.

Over halvparten av brukerne som fikk både statlige og kommunale ytelser i 2011, var uenig i at de fikk den informasjonen de hadde behov for fra NAV, og over 40 prosent av denne gruppen var misfornøyd med den servicen de fikk. Kun omtrent halvparten av kontorene har etablert et lokalt brukerutvalg, og bare halvparten av disse igjen fungerer godt.

Ivaretakelsen av personvernet, og den fysiske utformingen av NAV-kontorene er et felles ansvar for staten og kommunen. Undersøkelsen viser at over halvparten av veilederne ved lokale NAV-kontor er helt eller delvis uenig i påstanden om at publikumsmottaket har en fysisk utforming som ivaretar personvernet. En tredel av brukerne er uenig i at de kan legge fram sin sak uforstyrret ved NAV-kontoret, og flere brukerorganisasjoner peker på at dette er et stort problem.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843