Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
Dokumentets forsideillustrasjon: Havoverflate med plattformer, rør til havbunnen, installasjoner på havbunnen

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Dokument 3:6
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Mange oljefelt på norsk kontinentalsokkel har passert utvinningstoppen, og økt utvinning fra felt i drift og utbygging av funn nær eksisterende infrastruktur er blant de viktigste utfordringene. Det er fortsatt betydelige oljemengder som kan utvinnes. En rekke tiltak for å øke utvinningen er tidskritiske: eksisterende infrastruktur blir med tiden teknisk uegnet eller ulønnsom, og også nye funn nær felt i drift er ofte avhengig av å bli bygget ut mens eksisterende infrastruktur er på plass.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse utnyttelsen av oljeressursene i modne områder på norsk kontinentalsokkel, og å vurdere hvordan Olje- og energidepartementets forvaltning bidrar til økt utvinning. Undersøkelsesperioden er 2006–2014.

Funn og anbefalinger

Det er risiko for at samfunnsøkonomisk lønnsomme oljeressurser ikke blir utvunnet i tide

Oljedirektoratet har ikke tilstrekkelig gjennomslag i oppfølgingen av prosjekter der økt utvinning er tidskritisk

Direktoratet er en aktiv pådriver for god ressursutnyttelse, men oppfølgingen sikrer ikke god nok framdrift i enkelte tidskritiske prosjekter.

Departementet bruker i begrenset grad de virkemidlene som er tilgjengelig for å sikre økt utvinning i modne områder

Dersom utvinningsstrategi og plan for videre utvikling ikke er formelt oppdatert og myndighetenes forventninger ikke blir klart formidlet i god tid før utløp av konsesjonsperioden, kan det være vanskeligere for Oljedirektoratet å følge opp feltene systematisk. Her er Plan for utbygging og drift (PUD), endret PUD, produksjonstillatelser og feltrapporter mulige virkemidler.

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet vurderer hvordan Oljedirektoratets oppfølging av felt kan gjøres mer effektiv.

  • Direktoratet kan styrke oppfølgingen av rettighetshaverne med systematiske gjennomgåelser av drift og videreutvikling ved ulike tidspunkter i feltenes levetid.
  • Det kan i noen tilfeller være behov for mer utøvelse av myndighet.

Det er behov for styrket oppfølging av samordningsmuligheter

Samordning av felt og utbygginger og andres bruk av eksisterende innretninger kan redusere samlede kostnader. Hensiktsmessig samordning og bruk av innretninger blir ikke alltid ivaretatt i forhandlingene mellom rettighetshaverne.

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet stiller klarere krav til rettighetshaverne om samordning der det er rasjonelt, og til Oljedirektoratet om å prioritere at det foreligger områdeplaner som gjør det mulig å foreslå og følge opp samordning.

Petoros kapasitet begrenser selskapets muligheter for å maksimere verdien av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)

I de høyest prioriterte feltene er Petoro en aktiv og langsiktig partner i rettighetshavergruppen, men det har begrenset kapasitet til aktiv oppfølging av øvrige felt i SDØE-porteføljen.

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet vurderer på hvilken måte Petoros rammer kan forbedres for å kunne bidra til størst mulig verdiskaping for Statens direkte økonomiske engasjement.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843