Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
Dokumentets forsideillustrasjon: Call-senter, skatteetatens logo, kakediagram, kassalapp

Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten

Dokument 3:4
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Da skatteetaten ble reorganisert i perioden 2008–2009 sto etaten overfor betydelige utfordringer knyttet til skattekriminalitet og måtte styrke kontroll- og innkrevingsvirksomheten overfor de mer krevende delene av næringslivet. Samtidig var det behov for en mer profesjonell telefon- og veiledningstjeneste som kunne gi bedre service til skattyterne.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om resultatene av reorganiseringen i skatteetaten er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Metode

Undersøkelsen er basert på dokumentgjennomgang, statistikk fra skatteetaten, intervjuer, en spørreliste, en spørreundersøkelse og resultater fra to eksterne undersøkelser.

Resultater

Undersøkelsen viser at reorganiseringen på vesentlige områder har ført til en forbedret skatteforvaltning. Det vises her til styrkingen av skattekrimenhetene i regionene, opprettelsen av Skatteopplysningen og vektleggingen av veiledningsfunksjonen på skattekontorene.

Reorganiseringen ble imidlertid mer krevende enn skatteetaten hadde forutsett. Undersøkelsen viser blant annet at om lag 2000 ansatte fikk helt eller delvis nye oppgaver. Dette var dobbelt så mange som skatteetaten hadde anslått. Mange ansatte i etaten sluttet uten at disse ble erstattet pga. stillingsstopp. Det førte til at basiskompetansen på sentrale produksjonsområder ble svekket. Vesentlige deler av produksjonen, som kontrollvirksomhet og saksbehandlingstider, kunne derfor ikke holdes på ønsket nivå i 2008 og i 2009.

Undersøkelsen viser at skatteetatens samlede kontrollvirksomhet overfor næringsdrivende og selskaper har blitt redusert i perioden 2006–2010. Samtidig viser gjennomførte undersøkelser at opplevd oppdagelsesrisiko blant næringsdrivende og selskaper er redusert i samme periode. Samlet sett kan dette føre til mangelfull avdekking av skatte- og avgiftsunndragelser og svekke den preventive effekten av kontrollvirksomheten.

Klagebehandling knyttet til klagenemndene for henholdsvis skatt og merverdiavgift tar fortsatt for lang tid, og undersøkelsen viser at det har vært en negativ utvikling i perioden fra 2006 til 2010. For begge klagetypene kan sakene omfatte vesentlige beløp, og lang saksbehandlingstid på disse områdene kan ha negativ innvirkning både på næringsvirksomhet og for den enkelte skattyter.

Etableringen av Skatteopplysningen som en landsdekkende telefontjeneste har i stor grad gitt brukerne lik tilgjengelighet til skatteetaten. Undersøkelse viser imidlertid at tilgjengeligheten til Skatteopplysningen er dårligere i den tiden av året brukerne har mest behov for bistand. Videre framgår det av undersøkelsen at det er behov for å øke kvaliteten på veiledningen overfor publikum både i Skatteopplysningen og på skattekontorene. Selv om kontorstrukturen i liten grad ble endret gjennom reorganiseringen, har flere kontornedleggelser før og etter reorganiseringen redusert tilgjengeligheten for brukerne til etatens kontorer.
Undersøkelsen viser at skatteetatens samarbeid med fire av de mest sentrale offentlige etatene ikke har blitt bedre etter reorganiseringen, til tross for at dette var et mål ved reorganiseringen.

Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å fastslå at endringer i resultatoppnåelse i undersøkelsesperioden alene skyldes reorganiseringen, da det kan være flere årsaker til de resultatene skatteetaten oppnår i dag.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843