Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Dokumentets forsideillustrasjon: Barn som venter med teddybjørn i armene sittende på en eske i et rom. Brevikoner. Møter

Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Dokument 3:10
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker behandler og avgjør saker om tvangstiltak. Saksbehandlingstidene i fylkesnemndene har i mange år vært lengre enn lovens krav. Dette har store konsekvenser for barna, de berørte familiene og barnevernets arbeid.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere saksbehandlingstiden og produktiviteten i fylkesnemndene, og å undersøke årsakene til at det er lang saksbehandlingstid.

Funn og anbefalinger

Saksbehandlingstiden for ordinære saker er ikke i samsvar med sentrale krav i barnevernloven

  • Forhandlingsmøte skal avholdes snarest, og hvis mulig 28 dager etter at saken ble mottatt i fylkesnemnda. Fra 2010 til 2014 har gjennomsnittlig saksbehandlingstid økt fra 75 til 89 dager.
    Grønn = korteste saksbehandlingstid, rød = lengste. Ingen fylkesnemnd har i 2010–2014 vært i nærheten av å oppfylle lovens krav. Det er i perioden store variasjoner i den enkelte nemnd og imellom nemndene.
  • I 2014 har nesten 30 prosent av de ordinære sakene med forhandlingsmøte en total saksbehandlingstid på mer enn 16 uker. Raskere prosess i fylkesnemndene vil redusere belastningen på barna og deres pårørende.
  • Ifølge loven skal forhandlingsmøte avholdes snarest, og hvis mulig innen 28 dager. Dette, kombinert med at vedtak skal fattes innen to uker, tilsier at saken bør gjennomføres på rett over 6 uker. Tabellen viser at andelen saker som er ferdigbehandlet innen 6 uker, er redusert i perioden. Samtidig var andelen saker som tar mer enn 16 uker, betydelig større i 2014 enn i 2010.
  • Antall saker der fylkesnemndene har fattet vedtak, har økt med om lag 30 prosent fra 2010 til 2014.

Fylkesnemndene har blitt mer produktive, men det er fortsatt et potensial for å behandle flere saker

Fylkesnemndene utnytter ressursene bedre i perioden, og forskjellene mellom nemndene har blitt redusert. Det er likevel mulig å øke produksjonen i enkelte nemnder.

Riksrevisjonen anbefaler at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker legger til rette for at nemndslederne får økt oppmerksomhet om barnevernlovens muligheter for forenklet saksbehandling, og vurderer om det er behov for økt veiledning og opplæring i denne sammenheng.

Det er svakheter i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets styring og oppfølging av Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Undersøkelsen viser at departementet i sin styring og oppfølging har oppmerksomhet på saksbehandlingstid, men at tidene til tross for dette er langt ut over lovens krav.

Riksrevisjonen anbefaler at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med sentralenheten

  • tar initiativ til å avklare hvilke tiltak som må iverksettes for at fylkesnemndene skal kunne oppfatte lovens tidskrav til saksbehandling av de ordinære sakene som realistisk og forpliktende
  • sørger for at fylkesnemndene så snart som mulig får et nytt og forbedret saksbehandlingssystem

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker har bedret styringen av fylkesnemndene, men det er fortsatt muligheter for forbedring

Sentralenheten har blant annet bedret ledelsen og erfaringsutvekslingen i fylkesnemndene, men har ikke lyktes med å utjevne forskjellene i saksbehandlingstider. Forskjellene har økt i perioden, og i 2014 varierte saksbehandlingstiden imellom nemndene med 49 dager.

Riksrevisjonen anbefaler at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med sentralenheten videreutvikler virkemidlene for utveksling av ressurser for å redusere de store forskjellene i saksbehandlingstid mellom fylkesnemndene. Dette bør være en særlig viktig oppgave for sentralenheten.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843