Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet
Dokumentets forsideillustrasjon: Radar, samferdsel, mennesker

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet

Dokument 3:7
Last ned dokument
Sammendrag

​Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap handler om å verne samfunnet mot hendelser som kan true grunnleggende verdier og funksjoner og sette liv og helse i fare.

Justis- og beredskapsdepartementet har hovedansvaret for å ta hånd om regjeringens politikk for samfunnssikkerhet og beredskap og for å samordne beredskapsarbeidet i sivil sektor. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er på vegne av departementet fag- og tilsynsorgan på det sivile samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet.

Målet med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad Justis- og beredskapsdepartementet og DSB tar hånd om sitt ansvar for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på en effektiv måte og i samsvar med
Stortingets vedtak og forutsetninger.

Funn og anbefalinger

Alvorlige svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret svekker
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet

  • Tre av ni departementer har i liten grad fulgt opp anbefalingene fra tidligere tilsyn utført av DSB på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.
  • Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid er mangelfull.
  • Det gjennomføres ingen systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser.

Riksrevisjonen anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet

  • forsterker oppfølgingen av gjennomførte tilsyn med eget og andre departementers beredskapsarbeid
  • sørger for at det er bedre samsvar mellom de faglige styringssignaler som gis, og de ressurser som stilles til disposisjon for fylkesmennene på beredskapsområdet
  • sikrer at læringspotensialet etter hendelser og øvelser kartlegges, utnyttes og formidles på en mer systematisk måte
  • klargjør ansvars- og rollefordelingen mellom departementet og DSB i praktiseringen av samordningsansvaret

Antall årsverk til beredskapsarbeidet i fylkesmannsembetene, årene 2003–2014 

Det er svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av DSB

  • Fram til 2015 har departementets styring av DSB hovedsakelig vært aktivitetsbasert. Sammenhengen mellom aktivitetskrav i tildelingsbrevet og overordnede målsettinger på området har vært uklar. Om DSB bidrar til mål- og resultatoppnåelse på området samfunnssikkerhet og beredskap, har derfor i liten grad vært mulig å vurdere.
  • Departementet etterspør i liten grad rapportering om ressursutnyttelse og har heller ikke informasjon om dette fra evalueringer av DSBs virksomhet.
  • DSB og Justis- og beredskapsdepartementet har helt ulike synspunkter på om styringsdialogen fungerer som forutsatt.

Riksrevisjonen anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet stiller tydelige krav til måloppnåelse og effektiv ressursbruk i tildelingsbrevet til DSB.

DSBs virksomhetsstyring bidrar i begrenset grad til god mål- og resultatoppnåelse

DSBs virksomhetsstyring er aktivitetsbasert, og det stilles i liten grad interne krav til effektiv ressursbruk. DSB utnytter i liten grad tilgjengelig informasjon til å videreutvikle virksomhetsstyringen. Dette medfører at DSB har begrenset kunnskap om egen ressursbruk, om denne er effektiv, og om DSBs arbeid bidrar til ønskede samfunnsmessige effekter.

Riksrevisjonen anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet påser at DSB videreutvikler virksomhetsstyringen.

Stortingets bevilgning til DSB i perioden 2004–2015 (utgifter i tusen kroner) 

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843