Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Dokument 3:2
Last ned dokument
Sammendrag

Om selskapskontrollen

Målet for selskapskontrollen er å vurdere om statsråden har utøvet sin oppgave som forvalter av statens interesser i selskaper i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Eierskap er ett av flere virkemidler staten kan bruke for å realisere statlige mål. Selskapene staten har interesser i, er selvstendige rettssubjekter utenfor den ordinære statsforvaltningen. For de heleide selskapene som er tillagt et samfunnsansvar, kan selskapskontrollen også omfatte forvaltningsrevisjon.

Statsrådens forvaltning vurderes ut fra følgende fire kontrollperspektiver:

  • Etterlevelse av Stortingets vedtak og forutsetninger
  • Ivaretakelse av samfunnsmessig ansvar og sektorpolitiske mål
  • Effektiv og økonomisk drift
  • Korrekt informasjon til Stortinget og Riksrevisjonen

Selskapskontrollens inndeling

Del I i Dokument 3:2 (2011-2012) er Riksrevisjonens beretning om kontrollen med statlige selskaper.

Del II omhandler kontrollen av utvalgte emner innen utøvelsen av regjeringens eierpolitikk, slik denne er formulert i St.meld. nr. 13 (2006–2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. I kontrollen for 2010 har Riksrevisjonen undersøkt bruken av eksterne revisorer i utvalgte selskaper. Resultatet av kontrollen er forelagt Nærings- og handelsdepartementet til uttalelse.

Del III presenterer resultatene fra de utvidede kontrollene, som er basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Del IV omhandler saker som har framkommet gjennom Riksrevisjonens årlige kontroll av blant annet statsrådens beretning for det enkelte selskap, protokoller fra generalforsamlinger eller lignende og årlig rapportering fra selskapene.

Del V omhandler oppfølging av tidligere rapporterte saker.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843