Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012

Dokument 3:2
Last ned dokument
Sammendrag

Del I er Riksrevisjonens beretning om kontrollen med statlige selskaper. Riksrevisjonens kontroll for 2012 har omfattet 44 heleide aksjeselskaper, 31 deleide aksjeselskaper, åtte allmenaksjeselskaper (ASA), fire regionale helseforetak, åtte statsforetak, seks selskaper som er organisert ved særskilt lov og 24 studentsamskipnader.

Del II omhandler kontroll av utøvelsen av regjeringens eierpolitikk, slik denne er formulert i Meld. St. 13 (2010–2011) Aktivt eierskap. I kontrollen for 2012 har Riksrevisjonen undersøkt statens eieroppfølging av likestilling og mangfold i selskaper med statlig eierinteresser. Resultatet av disse kontrollene er forelagt de berørte departementene. Nærings- og handelsdepartementet har utarbeidet et samlet svar for departementene.

Videre omhandler del II Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse overfor børsnoterte selskaper, Samferdselsdepartementets eierskapsutøvelse og de regionale helseforetakenes eierskapsutøvelse knyttet til aktivitet og økonomi.

Del III presenterer resultatene fra de utvidede kontrollene, som er basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. De utvidede kontrollene omhandler

  • status for gjennomføring av omstillingsoppdraget til Oslo universitetssykehus HF,
  • styring, måloppnåelse og resultatrapportering knyttet til forebygging av infeksjoner i spesialisthelsetjenesten,
  • kapitaloppbygging og forvaltning av omløpsmidler i selskaper forvaltet av universiteter og høyskoler
  • og NSBs godsvirksomhet.

 

Del IV omhandler saker som har framkommet gjennom Riksrevisjonens årlige kontroll av blant annet statsrådens beretning for det enkelte selskap, protokoller fra generalforsamlinger eller lignende og årlig rapportering fra selskapene.

Del V omhandler oppfølging av tidligere rapporterte saker.

 

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843