Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
Dokumentets forsideillustrasjon: helsekors, varselmelding, søyler, pc, lottokuler, hånd på tastatur

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

Dokument 3:2
Last ned dokument
Sammendrag

Riksrevisjonen kontrollerer forvaltningen av statens interesser i selskaper m.m., jf. lov om Riksrevisjonen § 9 andre ledd. Kontrollen er utført i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og Riksrevisjonens standarder og retningslinjer for kontrollarbeidet.

Del I er Riksrevisjonens beretning om kontrollen med statlige selskaper. Riksrevisjonens kontroll for 2013 har omfattet 125 selskaper og virksomheter. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 har omfattet fem saksforhold. Kontrollene viser at eierskapsutøvelsen på de undersøkte områdene bør styrkes både gjennom bedre oppfølging av fastsatte mål og krav og gjennom mer erfaringsoverføring. Dette gjelder både der eierskapet forvaltes direkte av departementene og der underordnede virksomheter og regionale helseforetak forvalter eierskapet.

Del II presenterer resultatene fra de utvidede kontrollene, som er basert på risiko- og vesentlighetsurderinger. De utvidede kontrollene for 2013 omhandler:

  • Kapitalstruktur i selskaper med statlige eierinteresser
  • Helseforetakenes beredskap innen ikt, vann og strøm
  • Styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler i fire helseforetak
  • Drift, økonomistyring og eieroppfølging av Norsk Tipping AS
  • Styringen av selskaper der universiteter og høyskoler forvalter eierinteressene
Del III omhandler saker som har framkommet gjennom Riksrevisjonens årlige kontroll av blant annet statsrådens beretning for det enkelte selskap, protokoller fra generalforsamlinger eller lignende og årlig rapportering fra selskapene. I den årlige kontrollen er det grunnlag for merknader i fire saker under Helse- og omsorgsdepartementet:
  • Helseforetakenes bruk av leieavtaler
  • Styringen av ikt-forvaltningen i spesialisthelsetjenesten
  • Helse- og omsorgsdepartementets resultatrapportering i Prop. 1 S
  • Oppfølging av forskningsmidler − Helse Bergen HF

Del IV Riksrevisjonen har fulgt opp syv saker som tidligere har blitt rapportert i Dokument 3:2. Seks saker er avsluttet, mens saken om helseforetakenes registering av ventetider vil bli fulgt opp.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843