Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
Dokumentets forsideillustrasjon

Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser

Dokument 3:17
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad Landbruks- og matdepartementets styring og virkemidler sikrer en bærekraftig forvaltning og legger til rette for økt avvirkning av skogressursene. Undersøkelsen har hovedsakelig tatt utgangspunkt i tiårsperioden 2001–2011.

Skogsektoren har tradisjonelt hatt stor økonomisk betydning for Norge. Skogbruk, treindustri og treforedling er viktige distriktsnæringer. Aktiviteten i skogbruket har videre stor innvirkning på det å ivareta nasjonale miljømål, som biologisk mangfold, klima og friluftsliv. Bærekraftig forvaltning er en forutsetning for å kunne utnytte skogressursene til samfunnets beste og er viktig for å få avsetning av trevirke på det internasjonale markedet.

Målene for skogpolitikken om bærekraftig forvaltning og økt avvirkning har ligget relativt fast i tiårsperioden 2001–2011, men det har i de senere år vært lagt mer vekt på skogens betydning i klimasammenheng.

Hovedfunn og anbefalinger

Kravet i skogbrukloven om tilfredsstillende foryngelse etter hogst etterleves ikke fullt ut

Riksrevisjonen anbefaler at Landbruks- og matdepartementet i arbeidet med å utvikle forvaltningen av skogressursene vurderer å videreføre og styrke iverksatte tiltak som skal sikre en bedre kontroll med oppfølgingen av foryngelses plikten.

Det er mangelfull kontroll og oppfølging av miljøkrav i lov og forskrift

Riksrevisjonen anbefaler at Landbruks- og matdepartementet styrker kontrollen og oppfølgingen av miljø kravene i lov og forskrift for å sikre bedre etterlevelse av kravene i bærekraft forskriften.

Skogeiere har behov for mer informasjon og veiledning

Riksrevisjonen anbefaler at Landbruks- og matdepartementet i arbeidet med å utvikle forvaltningen av skogressursene:

  • vurderer å gjøre skogeier bedre kjent med eksisterende virkemidler og deres ansvar på miljøområdet, og bedre tilgjengeligheten til miljøinformasjon
  • gjennomfører en mer systematisk sammenstilling av informasjon om hvordan viktige miljømessige hensyn blir ivaretatt i skogbruket

Utviklingen i avvirkningsnivå er ikke i samsvar med Stortingets mål om avvirkning

Riksrevisjonen anbefaler at Landbruks- og matdepartementet:

  • bedrer tilgjengeligheten til skogressursene gjennom infrastrukturtiltak for å stimulere til økt avvirkning og fornyelse
  • finner ut om primærskogbruket, stimuleringsprogram, utarbeidelse av handlingsprogram eller et system for å vurdere den samlede effekten av skogsfond og tilskudd for å medvirke til økt måloppnåelse
  • i samarbeid med Miljøverndepartementet ser på mulighetene for en bedre samordning i praktiseringen av sentrale virkemidler i skogpolitikken
Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843