Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte
Dokumentets forsideillustrasjon

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Dokument 3:10
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Vedtak som er fattet av Stortinget og regjeringen på bakgrunn av utilstrekkelig beslutningsgrunnlag, kan medføre at fastsatte mål ikke nås, og at tiltak får utilsiktede konsekvenser for berørte parter. En vesentlig forutsetning for å sikre et godt beslutningsgrunnlag er at det gjennomføres tilfredsstillende mål- og problemanalyser, at alternative virkemidler vurderes, og at konsekvenser er tilfredsstillende utredet før tiltak vedtas.

Formålet med undersøkelsen har vært å belyse om offentlige tiltak er tilstrekkelig utredet, og hva som eventuelt kan være årsaken til mangler. Undersøkelsen bygger på informasjon fra en dybdeundersøkelse av fem offentlige tiltak, en gjennomgang av 44 forskrifter, og data fra undersøkelser som forvaltningen selv har foretatt.

Funn

  • Konsekvenser blir i for liten grad beskrevet og tallfestet.
  • Samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres sjelden.
  • Alternative virkemidler blir i liten grad synliggjort i beslutningsdokumenter.
  • Støtte og veiledning til fagdepartementenes utredningsarbeid er ikke tilstrekkelig målrettet.
  • Organiseringen av utredningsarbeidet i departementsfellesskapet sikrer ikke tilfredsstillende kvalitet på utredningene.

Riksrevisjonens anbefalinger

Støtten og veiledningen til fagdepartementenes utredningsarbeid bør gjøres mer målrettet slik at forvaltningen har den kompetansen som trengs for å gjennomføre tilfredsstillende konsekvensutredninger. Blant annet er det behov for økt kunnskap om tallfesting av konsekvenser og samfunnsøkonomiske analyser.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bør sørge for

  • at regelverk og veiledningsmateriell gjøres klarere, slik at det blant annet blir tydeligere hvilke krav som skal stilles til samfunnsøkonomiske analysers innhold og omfang
  • at kurs- og rådgivingsvirksomheten dekker forvaltningens behov for kompetanse innen konsekvensutredning på en bedre måte

Fagdepartementenes ansvar for å gjennomføre tilfredsstillende utredning av tiltak bør gjøres klarere. Hensikten er å unngå at mange tiltak samlet sett medfører utilsiktet og uønsket belastning for kommuner, næringsliv og privatpersoner.

Det bør også vurderes alternative måter å styrke kontrollen med utredninger på, for å sikre at utredningsarbeidet har tilstrekkelig kvalitet.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843