Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
Illustrasjon: Collage av bilder av signal, vedlikeholdsarbeidere, skinner, togspor, vedlikeholdstog

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet

Dokument 3:10
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Hovedmålet for jernbanepolitikken er å bidra til at transportbrukerne får et godt jernbanetilbud. Jernbaneverket er underlagt Samferdselsdepartementet og har ansvar for blant annet drift, vedlikehold og utbygging av statens jernbaneinfrastruktur. Vedlikeholdet skal ivareta sikkerheten, realkapitalen og driftsstabiliteten på jernbanenettet. Det viktigste målet for vedlikeholdet er å redusere omfanget av driftsforstyrrelser og legge til rette for bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken. Stortinget har flere ganger blitt orientert om at jernbaneinfrastrukturen har et vedlikeholdsetterslep.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om vedlikeholdsoppgavene i Jernbaneverket utføres effektivt og på en slik måte at hensynet til framkommelighet blir ivaretatt. Undersøkelsen omfatter perioden 2006–2015.

Funn og anbefalinger

Økte bevilgninger har så langt i liten grad ført til at målene for driftsstabilitet nås

  • Forbruk til vedlikehold av jernbanen har hatt en realvekst på nærmere 110 prosent i perioden 2006–2014.
  • Fra 2006 til 2011 var det en negativ utvikling for oppetid og regularitet. Fra 2011 har utviklingen vært positiv, men nivået i 2014 var likevel lavere enn i 2006. I størstedelen av perioden har resultatene ligget under departementets måltall.
  • Målet for punktlighet er totalt sett nådd etter 2012.

Svak styring og oppfølging av vedlikeholdsarbeidet:

Jernbaneverkets ledelse har ikke sørget for nødvendige styringsverktøy

Etter Riksrevisjonens vurdering gir Jernbaneverkets styringssystemer i liten grad informasjon som kan sikre at målene for effektiv ressursbruk nås.

Jernbaneverket har ufullstendig dokumentasjon av tilstanden på banen

Lokalt er det god kjennskap til tilstanden, men manglende registreringer i BaneData svekker muligheten for overordnet styring.

Jernbaneverket har ikke et system for å måle produktiviteten i vedlikeholdsarbeidet

For å måle produktivitet trengs det informasjon om ressursinnsats (kostnader) og produksjon (utført vedlikehold). Jernbaneverket mangler presis informasjon om samlet utført vedlikehold.

Nødvendige tiltak for å bedre styringsinformasjonen for vedlikeholdsarbeidet er ikke prioritert

Jernbaneverkets ledelse har etter Riksrevisjonens vurdering ikke prioritert nødvendige tiltak for forbedring og ikke etablert god nok forbedringskultur i organisasjonen – og departementet har mangelfull oppfølging.

Departementet har lite informasjon om hvorvidt bevilgningene brukes effektivt

Etter Riksrevisjonens vurdering har departementet ikke fastsatt resultatmål som gir tilstrekkelig informasjon om bevilgningene til vedlikehold brukes effektivt.

Riksrevisjonen anbefaler

at Samferdselsdepartementet overfor Jernbaneverket og gjennom opprettelsen og oppfølgingen av det nye infrastrukturforetaket sørger for at ledelsen styrker styringen og oppfølgingen av vedlikeholdsarbeidet, som utføres både i egenregi og av eksterne leverandører, gjennom å

  • etablere en mer systematisk, helhetlig og strategisk styring av vedlikeholdet
  • sørge for at nødvendig og pålitelig styringsinformasjon faktisk foreligger
  • vurdere effektiviseringsmuligheter i planleggingen av vedlikehold som utføres av eksterne leverandører

og at Samferdselsdepartementet vurderer om resultatmålene som departementet har satt, gir tilstrekkelig styringsinformasjon om effektiviteten i vedlikehold av jernbanenettet.

Figur: Bevilgninger og regnskap til Jernbaneverket i 2006–2014, i mill. 2014-kroner 

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843