Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet

Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet

Dokument 3:8
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Det har over tid vært et hovedmål for den norske ressursforvaltningen å legge til rette for en langsiktig verdiskapning i fiskerinæringen gjennom en bærekraftig utnyttelse av ressursene. Norge og Russland samarbeider om forvaltningen av torske- og hysebestandene i Barentshavet og Norskehavet i henhold til to bilaterale avtaler fra 1975 og 1976 og FNs havrettskonvensjon. Riksrevisjonen og Den russiske føderasjons riksrevisjon gjennomførte i 2006 en parallell revisjon av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet.

Undersøkelsesperioden var 2003–2005. Riksrevisjonen rapporterte sine funn til Stortinget i 2007 i Dokument nr. 3:2 (2007–2008) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet – en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon.

2007-revisjonen viste at det var et betydelig uregistrert russisk overfiske av torsk i 2005. Undersøkelsen viste videre at den norske fiskeriforvaltningen hadde et godt og adekvat regelverk og et godt system for kontroll, oppfølging og sanksjonering av overtredelser. Det var imidlertid visse svakheter ved den norske ressurskontrollen og systemet for sanksjonering av overtredelser av fiskeriregelverket. Det var også enkelte mangler i regelverket. Det framgikk av undersøkelsen at vedtak fattet av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i all hovedsak hadde blitt implementert av den norske fiskeriforvaltningen. Imidlertid utvekslet ikke norske og russiske myndigheter informasjon i henhold til kommisjonsvedtak og norske forskere hadde hatt problemer med å gjennomføre tokt i russiske farvann.

På bakgrunn av funnene fra 2007-revisjonen bestemte Riksrevisjonen og Den russiske føderasjons riksrevisjon å følge opp revisjonen i perioden 2008–2010. Målet med oppfølgingsundersøkelsen har vært å vurdere om forvaltningen av de felles fiskeressursene har blitt styrket siden 2007-revisjonen og i hvilken grad problemene med ulovlig og uregistrert fiske av torsk og hyse har blitt løst.

Metode

Undersøkelsen er basert på intervjuer med norske og russiske myndigheter, analyse av innhentet statistisk materiale og relevant dokumentasjon fra Stortinget og forvaltningen. En del av intervjuene er gjennomført i samarbeid med Den russiske føderasjons riksrevisjon.

Riksrevisjonen og Den russiske føderasjons riksrevisjon har utarbeidet hver sin rapport på selvstendig grunnlag. Mål og problemstillinger har vært omforent. På basis av de to rapportene har Riksrevisjonen og Den russiske føderasjons riksrevisjon utarbeidet et felles memorandum med resultater fra undersøkelsene og felles vurderinger.

Resultater

Undersøkelsen viser at omfanget av det ulovlige og uregistrerte overfisket av torsk i Barentshavet er redusert betraktelig, fra anslagsvis 100 000 tonn i 2005 til null påviste tilfeller i 2009. Siden undersøkelsesperioden for 2007-revisjonen er ressurskontrollen styrket, blant annet gjennom en økning av Fiskeridirektoratets ressurser til kontroll og nye tekniske hjelpemidler. Også den internasjonale kontrollen av fisket i Barentshavet og Norskehavet har blitt styrket gjennom innføringen av Den nordøstatlantiske fiskerikommisjons (NEAFC) havnestatskontroll i 2007. Undersøkelsen viser videre at det norske systemet for kontroll og håndhevelse i hovedsak sikrer at det blir ilagt sanksjoner mot overtredere av fiskeriregelverket. Tidligere svakheter ved lovverket har blitt utbedret. Politiets saksbehandlingstid ved overtredelser har gått ned siden perioden 2003–2005.

Undersøkelsen viser imidlertid at det fremdeles er visse svakheter i norske myndigheters forvaltning av de felles fiskeressursene. Innenfor ressurskontrollen gjelder dette at fiskesalgslagenes kontrollpraksis utover kvotekontrollen varierer og at Fiskeridirektoratets metoder for kontroll av saltfisk- og tørrfiskanlegg fortsatt har mangler som fører til lav kontrollfrekvens av denne typen virksomheter. Videre har Kystvaktens tilstedeværelse på havet og antall fiskeriinspeksjoner til havs gått ned siden undersøkelsesperioden for 2007-revisjonen. Samarbeidet mellom Fiskeridirektoratet, skatteetaten og toll- og avgiftsetaten på fiskeriområdet er styrket, men antallet felles kontroller er relativt lavt og etatene bidrar til hverandres kontrollarbeid i forholdsvis liten grad.

Det er også visse svakheter ved myndighetenes sanksjonering av overtredelser. Politi- og påtalemyndighetens saksbehandlingstid for anmeldte saker som angår torsk og hyse har gått ned siden forrige undersøkelsesperiode, men er fortsatt relativt lang. Ulikheten mellom Fiskeridirektoratets regioner når det gjelder bruk av sanksjoner har blitt mindre siden 2007-revisjonen, men det er fortsatt betydelige variasjoner. Det framgår av undersøkelsen at politiet samarbeider i varierende grad med kontrolletatene i arbeidet med å avdekke og straffe fiskerikriminalitet og at myndighetene i liten grad lykkes med å avdekke og straffe aktører som står bak organisert fiskerikriminalitet.

Undersøkelsen viser at sentrale vedtak i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon fortsatt ikke er gjennomført. Det gjelder vedtak om utveksling av informasjon mellom norske og russiske myndigheter om satellittsporing av fartøyer, omlastinger på havet og landinger i tredjeland. Norske myndigheter har vært rede til å utveksle en del av informasjonen. Den manglende implementeringen av vedtakene svekker norske myndigheters muligheter til å kontrollere russiske fartøyers fiske på felles bestander. Planlagte norsk-russiske forskningstokt er heller ikke gjennomført fullt ut.

Omhandler følgende departement:

 Relatert innhold

 Aktuelle nettsteder

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843