Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
Dokumentets forsideillustrasjon: Kikkertsikte som viser uniformdetalj, arkivskap, soldat, hyller

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Dokument 3:9
Last ned dokument
Sammendrag

Forsvaret har en betydelig anskaffelsesvirksomhet og forvalter store mengder materiell. En god intern kontroll er derfor vesentlig for at Forsvaret skal kunne forebygge og avdekke misligheter. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om det ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger er iverksatt tilfredsstillende intern kontroll i forsvarssektoren for å forebygge og avdekke misligheter.

Metode

Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse, intervjuer, dokumentanalyse og gjennomgang av 98 anskaffelser.

Resultater

Undersøkelsen viser at Forsvarsdepartementet og Forsvaret – gjennom regelverk og retningslinjer – har etablert et godt formelt rammeverk for å sikre tilstrekkelig intern kontroll og forebygging av misligheter. Likevel er det på flere områder påvist mangelfull implementering av dette i organisasjonen. Dette gjelder blant annet økonomireglementets krav om risikostyring, der undersøkelsen viser at halvparten av Forsvarets avdelinger ikke har utarbeidet skriftlige risikovurderinger. Videre er det påvist at kvaliteten på kontrollene ved den enkelte avdeling har vært mangelfull, blant annet når det gjelder kontroll med om regelverk og rutiner for anskaffelser følges.

Gjennomgangen av anskaffelser viser flere brudd på kravene i regelverket om at det skal foreligge anskaffelsesprotokoll, og at unntak fra kravet om konkurranse skal begrunnes. Videre er det innenfor kjøreskoleopplæringen i Forsvaret avdekket svak fakturakontroll. Det er fakturert for arbeidsdager på opptil 19 timer uten at det er stilt spørsmål ved dette fra Forsvarets side.

I Forsvarets regnskapssystem SAP er det definert en hovedprosess som skal følges i forbindelse med anskaffelser, men denne ble i 2010 fulgt i kun 28 prosent av anskaffelsene. Når hovedprosessen ikke følges, mangler dokumentasjon på beslutningen om at anskaffelsen skal gjennomføres, og det oppstår også økt risiko for at personell uten rett myndighet foretar anskaffelser.

Undersøkelsen viser svakheter knyttet til forvaltning av rammeavtaler. Lojalitet til inngåtte rammeavtaler er en erkjent utfordring, likevel er Forsvarets kontroll av dette mangelfull. Kontroll av at rammeavtaleleverandører fakturerer riktig pris, er heller ikke tilfredsstillende, og dette innebærer risiko for overfakturering.

Habilitet blant personell som foretar anskaffelser er en nødvendig forutsetning for å sikre at det mest konkurransedyktige tilbudet blir valgt. Undersøkelsen viser at det – med unntak av de sentrale anskaffelsesmiljøene i Forsvarets logistikkorganisasjon – i liten grad foretas regelmessige habilitetsvurderinger. Riksrevisjonen har både tidligere og gjennom denne undersøkelsen påvist svakheter ved materiellforvaltningen. Materiell er ikke registrert på en tilfredsstillende måte i forvaltningssystemet SAP, og det er også svakheter ved avdelingenes egenkontroll. Undersøkelsen viser at avdelinger i Forsvaret i varierende grad kontrolleres og følges opp fra overordnet nivå. Noen avdelinger får tett oppfølging, mens det overfor andre avdelinger i stor grad legges opp til delegering av ansvar for at intern kontroll gjennomføres på en tilfredsstillende måte.
Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843